Zdrowie Publiczne

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin: 1520-1525 godzin, 10 egzaminów, 56 zaliczeń, 1 egzamin flagowy
Liczba przedmiotów: 66 przedmiotów, 3 przedmioty kliniczne, 40 godzin praktyk zawodowych: Wojewódzki Odział Lubelski Narodowego Fundusz Zdrowia, Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy w Lublinie, Dział administracji w podmiotach leczniczych
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister

 

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne jest przygotowanie profesjonalnych kadr, które samodzielnie będą mogły prowadzić działania w obszarze zdrowia publicznego oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia zarówno w ramach struktur publicznych, jaki i niepublicznych oraz działań trzeciego sektora. Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne jest ważne i konieczne ze względu na obecnie zachodzące zmiany demograficzne, klimatyczne i zdrowotne oraz wiążące się z tym wymagania systemu ochrony zdrowia oraz polityki zdrowotnej i społecznej w zakresie zatrudniania specjalistów zdrowia publicznego.

 

Jeżeli chcesz zajmować się profilaktyką medyczną, polityką zdrowotną i społeczną oraz administrowaniem ochrony zdrowia, to jest to kierunek dla Ciebie.

 

Założeniem tego kierunku jest połączenie wiedzy z zakresu medycyny, zdrowia publicznego oraz prawa i zarządzania w różnych podmiotach systemu ochrony zdrowia. 

 

W czasie studiów wykształcone są następujące umiejętności dotyczące: 
- oceny stan zdrowia populacji,
- przeprowadzenia wywiadu na temat objawów choroby i stylu życia, 
- przekazywania wiedzy społeczeństwu jak należy zapobiegać chorobom, walczyć z nałogami,
- podejmowania decyzji i pewnych działań w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (np. choroby układu krążenia), społecznych (np. bezrobocie, przemoc) i organizacyjnych (np. zarządzanie placówkami ochrony zdrowia),
- interpretacji przepisów prawnych,
- zarządzania podmiotem leczniczym,
- prowadzenia dokumentacji medycznej,
- realizacji programów profilaktycznych,
- prowadzenia edukacji zdrowotnej.

 

Absolwent posiada umiejętności umożliwiające włączenie się w realizacje zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Absolwent posiada umiejętności szczegółowe dotyczące identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości, rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich, planowania, opracowania, organizowania oraz  oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych oraz merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi, koordynowania działań instytucji oraz zarządzania w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania podmiotami leczniczymi i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym.
Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, w jednostkach nadzoru sanitarnego, jednostkach ochrony i kontroli środowiska, instytucjach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz w instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent jest przygotowany do dalszego rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5