Elektroradiologia

Wymagania przedmiotowe:

  • studia pierwszego stopnia

do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

  • studia drugiego stopnia

średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na kierunku elektroradiologia oraz wynik ukończenia studiów jako dodatkowe kryterium w przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez grupę osób kandydujących większą niż liczba wolnych miejsc.

Wymagane jest zaświadczenie zawierające wynik ukonczenia studiów oraz średnią ocen z całego toku studiów. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 

Na studia drugiego stopnia na kierunek elektroradiologia mogą ubiegać się osoby kandydujące, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia. 

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów

Liczba godzin dydaktycznych: 2924

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej.

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczy się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej oraz przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego jej zastosowania. Student może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych, a także uczestniczyć w licznych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak: warsztaty praktyczne, konferencje naukowe, kursy szkoleniowe i zawody studenckie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach radiologii i diagnostyki obrazowej, radiologii interwencyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej, a także w komórkach organizacyjnych zajmujących się ochroną radiologiczną  i zapewnieniem jakości w działalności medycznej związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Po ukończeniu trzyletniego licencjatu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej, możliwe jest dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

 

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 2010

Liczba punktów ECTS: 120

Tytuł zawodowy: magister

 

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego lub zespołowego wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektro-kardiografii, elektroencefalografii i audiometrii.

W programie studiów duży nacisk położono na naukę dwóch języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do dalszych szkoleń i pracy naukowej. Realizacja nauczania w zakresie przedmiotów przybliżających rynek aparatury medycznej w Polsce i na świecie zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Wprowadzenie elementów kontraktowania i refundacji świadczeń radiologicznych z Narodowego Funduszu Zdrowia przybliżają tematykę zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą z zakresu diagnostyki obrazowej. Student może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych, a także uczestniczyć w licznych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak: warsztaty praktyczne, konferencje naukowe, kursy szkoleniowe i zawody studenckie.

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w zakładach radiologii i diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, zakładach i pracowniach radioterapii, pracowniach EKG, EEG, EMG, badań słuchu, densytometrii, fizjologii klinicznej o pełnym zakresie świadczeń, informatyki medycznej; inspekcji ochrony radiologicznej, zarówno podmiotów leczniczych jak i państwowej inspekcji sanitarnej; sektorze marketingu sprzętu medycznego. Mogą prowadzić samodzielną medyczną działalność gospodarczą, czy też świadczyć usługi w zakresie wykonywania testów aparatury lub doradztwa dotyczącego technik diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5