Farmacja

Wydział: Wydział Farmaceutyczny
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 5,5 roku, a więc 11 semestrów nauki z obowiązkową wakacyjną praktyką w aptece ogólnodostępnej (po III roku) i aptece szpitalnej (po IV roku). Ostatni, 11. semestr, to 6-miesięczna praktyka zawodowa realizowana w aptece ogólnodostępnej.  .
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5360
Liczba punktów ECTS: minimum 330
Tytuł zawodowy: magister farmacji

 • O KIERUNKU - studiowanie na kierunku Farmacja to jasno wytyczone i konsekwentnie realizowane cele kształcenia, zmierzające do przygotowania wysoko wykwalifikowanego, odpowiedzialnego i otwartego na wyzwania współczesnego świata Absolwenta. Absolwent Farmacji posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk farmaceutycznych oraz wiedzę ogólną w zakresie nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest świadomy swojej społecznej roli i potrafi wykorzystać potencjał intelektualny w szerzeniu wiedzy medyczno-farmaceutycznej i zachowań prozdrowotnych oraz realizuje najwyższe standardy jakości w swoim zawodzie przestrzegając zasad etyki zawodowej. Studia farmaceutyczne obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: opiekę farmaceutyczną, farmację kliniczną, farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc. Po drugim roku studiów będziesz miał możliwość wybrania jednej z czterech specjalności: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, farmacja przemysłowa i postępy farmakoterapii. Kierunek prowadzi również wymianę studentów w ramach programu Erasmus i Erasmus+, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.
 • DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ na UMLUB-ie - Wydział Farmaceutyczny UML, w ocenie parametrycznej, uzyskał kategorię A. Dbamy o rozwój naukowy Studentów z możliwością ich uczestniczenia w pracach badawczych multidyscyplinarnych zespołów naukowych kierowanych przez naukowców o ugruntowanej renomie. Nauczanie farmacji w Lublinie charakteryzuje niezwykle atrakcyjny sposób kształcenia i program studiów zgodny ze standardami, wzbogacony o szeroki wybór zajęć fakultatywnych, z możliwością wyboru jednego z 4 bloków specjalnościowych (analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa). Kształcenie na kierunku Farmacja wyróżnia się etapowością, zakładającą zdobycie fundamentalnej wiedzy, a następnie jej poszerzenie o umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jest ono realizowane w postaci ćwiczeń prowadzonych w laboratoriach oraz klinikach Uniwersytetu. Ogromnym atutem są zajęcia z pacjentem symulowanym w oparciu o bazę Centrum Symulacji Medycznej i aptekę symulacyjną, dających wiedzę i umiejętności, znacznie wykraczające poza standardy nauczania farmacji w Polsce.
 • KIERUNEK FARMACJA TO WYBÓR DLA CIEBIE - jeśli jesteś osobą ambitną, cierpliwą, odpowiedzialną, która lubi nieustannie poszerzać swoją wiedzę, osobą, dla której dobro drugiego człowieka jest wartością nadrzędną. Kierunek jest wymagający, ale daje bardzo dużo satysfakcji, zarówno w trakcie studiowania, jak i w późniejszej pracy zawodowej. W zawodzie farmaceuty ważne są nie tylko umiejętności praktyczne i specjalistyczna wiedza teoretyczna, ale również kompetencje miękkie, które będziesz mógł rozwijać np. podczas zajęć w aptece symulacyjnej. Jeśli więc myślisz o pracy jako magister farmacji lub chcesz w inny sposób związać się z branżą farmaceutyczną to Farmacja jest kierunkiem dla Ciebie.
 • PROFIL ABSOLWENTA - Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Jednak praca w aptekach to nie jedyne miejsca, w których farmaceuci znajdują pracę. Na absolwentów czekają miejsca w przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, instytucjach inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach państwowych oraz samorządowych działających w zakresie ochrony zdrowia. Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, a więc także do podjęcia pracy naukowej czy specjalizacji. Ma również możliwość kontynuacji kształcenia poprzez studia doktoranckie.
 • LICZBA PRZEDMIOTÓW - 99 przedmiotów: 20 przedmiotów podstawowych + 22 przedmioty kierunkowe + 21 przedmioty dodatkowe i ogólne + 36 przedmiotów fakultatywnych do wyboru pomiędzy 4 bloki specjalnościowe: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa (po 9 przedmiotów na blok). Ponadto program studiów zawiera również praktyki zawodowe i pracę dyplomową. Podczas całego toku studiów na kierunku farmacja zdasz 22 egzaminy, w tym dwa z nich to tzw., egzaminy flagowe (technologia postaci leku i chemia leków). Ponadto czeka cię również 60 zaliczeń z oceną.
 • LICZBA GODZIN PRAKTYCZNYCH - 1280 godzin. Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki:
  • 1 miesiąc (160 godzin) w aptece ogólnodostępnej (po 3. roku studiów),
  • 1 miesiąc (160 godzin) w aptece szpitalnej, z możliwością odbycia jej części (80 godzin) w przedsiębiorstwach z sektora przemysłu farmaceutycznego, laboratoriach kontroli leków, stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub oddziałach szpitalnych (po 4. roku studiów)
  • 6 miesięcy (96 godzin) w aptece ogólnodostępnej, z możliwością odbycia jej części (3 miesiące) w aptece szpitalnej (po obronie pracy magisterskiej).
 • ZAJĘCIA W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (CSM) - zajęcia prowadzone są obecnie z przedmiotów Opieka farmaceutyczna i Farmacja praktyczna w łącznej liczbie 15 h seminariów i 75 h ćwiczeń. Od roku akademickiego 2022/2023 w CSM realizowane będą również zajęcia z przedmiotu Farmacja kliniczna. Podczas zajęć odbywających się w CSM wykorzystywana jest zarówno symulacja niskiej, jak i wysokiej wierności. Z wykorzystaniem symulacji niskiej wierności prowadzone są zajęcia z obsługi sprzętu diagnostycznego, sprzętu do udzielania porad w zakresie stosowania dermokosmetyków, stosowania wyrobów medycznych (aplikacja opatrunków) oraz zajęcia z obsługi oprogramowania aptecznego Kamsoft. Natomiast podczas zajęć wykorzystujących symulację wysokiej wierności angażowani są pacjenci symulowani. W ramach tych zajęć realizowane są zagadnienia z zakresu opieki farmaceutycznej nad pacjentami z chorobami przewlekłymi (astma, cukrzyca, nadciśnienie) oraz poradnictwa w samoleczeniu opiekuna dziecka i osoby starszej. Zajęcia z pacjentem symulowanym obejmują 21 godzin (7 ćwiczeń po 3 h). Ponadto w CSM prowadzone są ćwiczenia z zakresu poradnictwa w samoleczeniu, do prowadzenia których wykorzystywane są nowoczesne narzędzia edukacyjne, np. drzewa decyzyjne oraz oprogramowanie wspierające proces kompleksowej opieki farmaceutycznej.
 • LICZBA FAKULTETÓW - 36 przedmiotów fakultatywnych do wyboru.
 • FAKULTETY INTERDYSCYPLINARNE - obecnie realizowany program studiów nie uwzględnia fakultetów interdyscyplinarnych. W ramach prac na udoskonalaniem programu kształcenia na kierunku Farmacja zrodziły się pomysły następujących zajęć: ?  Optymalizacja farmakoterapii w interprofesjonalnym zespole terapeutycznym (kierunek Farmacja i Lekarski); Zajęcia stanowiłyby uzupełnienie kształcenia na kierunku Farmacja w zakresie efektu kształcenia E.U7 (współpracować z lekarzem w zakresie optymalizacji i racjonalizacji terapii w lecznictwie zamkniętym i otwartym) oraz E.U23 (aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego, współpracując z pracownikami systemu ochrony zdrowia). Przedmiot obejmowałby m.in. zagadnienia dotyczące współpracy lekarza i farmaceuty w zakresie koncyliacji lekowej i przeglądu lekowego, w zakresie poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich, w zakresie zapobiegania błędom lekowym i interakcjom w codziennej praktyce klinicznej, czy w zakresie pomocy w doborze właściwej postaci leku (ze względu na właściwości farmakokinetyczne) w przypadku leków podawanych w stanach nagłych, wyjaśnienie ograniczeń – dostępność danej substancji w określonych postaciach. ?    Komunikacja z pacjentem (kierunek Lekarski, Farmacja, Pielęgniarstwo). Celem przedmiotu będzie nabycie umiejętności komunikacji z tzw. ‘trudnym pacjentem’. Na potrzebę prowadzenia tego rodzaju zajęć wskazują również wstępne wyniki prowadzonej obecnie ankiety rozesłanej do aktywnych zawodowo farmaceutów (Ankieta dotycząca kształcenia praktycznego na kierunku Farmacja). Przedmiot obejmowałby zagadnienia komunikacji z pacjentem “wszystkowiedzącym”, pacjentem niedosłyszącym, w stanie zaostrzenia choroby psychicznej, z demencją, zaburzeniami poznawczymi itp. ?    Terapia żywieniowa (kierunek Lekarski, Farmacja, Dietetyka) W skład szpitalnych zespołów żywieniowych wchodzą lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz dietetycy. Do zadań zespołu żywieniowego w szpitalu należy: organizacja leczenia żywieniowego w oddziałach, upowszechnianie wiedzy o leczeniu żywieniowym, kontrola wywiązywania się pracowników z obowiązku oceny stanu odżywienia, ocena zgodności leczenia żywieniowego z aktualnie obowiązującymi standardami, współpraca z dyrekcją szpitala. Działanie zespołu żywieniowego polega na koordynacji pracy lekarza, pielęgniarki, dietetyka oraz farmaceuty pracującego w aptece szpitalnej. Przedmiot obejmowałby np. leczenie żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych (m.in. w ciężkim i ostrym zapaleniu trzustki, w chorobie oparzeniowej), praktyczną realizacja zleceń lekarskich preparatów do całkowitego żywienia pozajelitowego przez farmaceutę i pielęgniarkę (obliczenia osmolarności, droga podania), czy planowanie żywienia oraz leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym. Zajęcia realizowane byłyby z wykorzystaniem metody Problem-Based Learning (PBL). ?    Terapia monitorowana stężeniem leku w osoczu (kierunek Lekarski, Farmacja, Analityka medyczna) Obecnie w programie nauczania wspomnianych wyżej kierunków studiów zagadnienia związane z terapią monitorowania stężeniem leku w osoczu nie są szeroko omawiane, dlatego proponowane zajęcia interprofesjonalne mogłyby stanowić uzupełnienie/poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów kierunku Farmacja, Lekarskiego i Analityki medycznej w tym zakresie. Dodatkowo studenci poszczególnych kierunków mogliby, już na studiach, dowiedzieć się jak mogą nawzajem uzupełniać się w działaniach mających na celu indywidualizację oraz zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów. Zajęcia mogą być prowadzone w formie warsztatów. Do realizacji proponowanych zagadnień można wykorzystać drzewa decyzyjne, program Kinetica (obliczenia farmakokinetyczne) oraz pracę w zespołach interprofesjonalnych (realizacja zleconych zadań). ?    Terapia ran przewlekłych (kierunek Lekarski, Farmacja, Pielęgniarstwo) Analogiczny przedmiot jest już realizowany na kierunku Pielęgniarstwo II st. (Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: rany przewlekłe i przetoki) w połączeniu do efektów kształcenia B.U41 (Potrafi dobierać opatrunki z uwzględnieniem rodzaju i stanu rany) oraz B.U42 (Potrafi przygotowywać pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji rany). Natomiast na kierunku Farmacja brak jest dedykowanych temu tematowi zajęć. Proponowany fakultet mógłby stanowić wzbogacenie w/w przedmiotu o elementy współdziałania przedstawicieli różnych zawodów medycznych. Za granicą powołuje się w tym celu zespoły interprofesjonalne, aby zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentami. W związku z powyższym, ważne jest, aby wprowadzić studentów różnych kierunków w zagadnienia związane z leczeniem ran przewlekłych oraz rolą poszczególnych zawodów w takim zespole. Dodatkowo, w ramach proponowanych zajęć będzie można doskonalić umiejętności komunikacyjne studentów oraz współpracę w zespole interprofesjonalnym.
 • DODATKOWO, np. OSCE - Pierwszy egzamin OSCE dla studentów kierunku Farmacja został zaplanowany w cyklu kształcenia 2022-2028. Egzamin OSCE przeprowadzony będzie na zakończenie semestru 9, a więc w roku akademickim 2026/2027 i będzie egzaminem wspólnym dla trzech przedmiotów, tj. Farmacji praktycznej, Farmacji klinicznej oraz Opieki farmaceutycznej. Egzamin będzie obejmował 6-8 stacji, w ramach których oceniane będą efekty kształcenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty, m.in. poradnictwo farmaceutyczne, realizacja recept w aptece oraz wydawanie produktów leczniczych, zgłaszanie i monitorowanie działań niepożądanych, instruktaż farmaceutyczny. Podczas egzaminu zostaną zweryfikowane m.in. umiejętność doboru właściwego leku dla pacjenta, zdolność prowadzenia edukacji pacjenta odnośnie jego choroby i przestrzegania zaleceń terapeutycznych, korzystanie z narzędzi informatycznych wspierających pracę farmaceuty, umiejętności komunikacyjne, etc.
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5