Ratownictwo Medyczne

Wymagania przedmiotowe: 

do wyboru dwa przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna) lub matematyki

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Poziom kształcenia: studia 1 stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów

Liczba godzin dydaktycznych: 3665

Liczba egzaminów oraz zaliczeń: 19 egzaminów w tym 1 flagowy, 70 zaliczeń z oceną oraz 53 zaliczeń

Liczba przedmiotów: 69 w tym 46 przedmiotów klinicznych oraz 11 praktyk

Liczba godzin praktycznych: 960

Miejsce odbywania praktyk: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespół Ratownictwa Medycznego, Oddział Pediatrii, Oddział Chirurgii, Oddział Kardiologii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Odział Neurologii, Oddział Ortopedyczno-Urazowy.

Tytuł zawodowy: licencjat

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących.

 

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego to bardzo odpowiedzialna praca, od której zależy zdrowie i życie ludzi. Ratownik medyczny niejednokrotnie poświęca się, aby nieść pomoc i ratunek dla zagrożonego zdrowia i życia ludzkiego. Osoby studiujące na tym kierunku cechuje altruizm i empatia, tak potrzebne później w codziennej pracy. Studia na kierunku ratownictwo medyczne przekazują wiedzę, kształtują umiejętności i postawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej najtrudniejszej nawet sytuacji.

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w: zakładach opieki zdrowotnej: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Dyspozytornie Medyczne, Struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych, organach administracji samorządowej i rządowej wykonujących zadania w zakresie systemu ratownictwa medycznego: Wojsko Polskie, Policja, Straż Miejska, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na rzecz ratownictwa: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Ochotnicze Straże Pożarne, Polski Związek Motorowy, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, zakładowe służby ratownicze, szkoły i ośrodki szkoleniowe prowadzące edukację w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5