Lekarski

Wydział: Wydział Lekarski

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne ; niestacjonarne

Czas kształcenia: 6 lat (12 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5700

Liczba punktów ECTS: minimum 360

Tytuł zawodowy: lekarz

 

 

Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im.

 

Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępo-wania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady etyki lekarskiej, prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników.

 

Student zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając jego obraz makroskopowy i mikroskopowy oraz procesy w nim zachodzące. Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu medycyny i praktyczne umiejętności w za-kresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

 

Absolwent kierunku lekarskiego może podjąć pracę w szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Od roku akademickiego 2017/2018 kształcenie na kierunku lekarskim odbywa się w oparciu o program studiów zgodny z najnowszy-mi standardami nauczania medycyny na świecie. Nowy program został przygotowany tak, aby studenci mogli poznawać i zdobywać umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie nauk medycznych

w nowoczesnym, przyjaznym i wystandaryzowanym środowisku edukacyjnym z wykorzystaniem najlepszych technologii dydaktycznych np. symulacji medycznej, nauczania opartego na rozwiązywa-niu problemów i przypadków medycznych.

Wprowadzony moduł „Psychospołeczne aspekty medycyny” łączący treści z obszaru psychologii, socjologii, etyki, profesjonalizmu i komunikacji klinicznej, którego celem jest nauczenie i wypracowanie profesjonalnej postawy i zachowań adekwatnych do zdobywanej edukacji medycznej i wiedzy klinicznej. Moduły ćwiczeniowe realizowane są w zespołach dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym.

Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5