FAQ

 

Szanowny Kandydacie!
chcemy Ci jak najlepiej pomóc przy wyborze właściwego kierunku, jak i podczas całego procesu rekrutacji - skorzytaj w pierwszej kolejności z poniższych gotowych odpowiedzi, jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, to przejdź do zakładki Kontakt - klik tu

 1. Gdzie i kiedy znajdę wyniki rekrutacji? - uczelnia zamieszcza je na stronie internetowej: http://wynikirekrutacji.umlub.pl/. Zamieszczane są zgodnie z ustalonym wcześniej terminarzem postępowania rekrutacyjnego zobacz tutaj.
 2. Co oznacza nazwa wywieszanej danej listy rekrutacyjnej:
  • lista osób niesklasyfikowanych – kandydaci, którzy nie spełnili warunków przyjęć i postępowania rekrutacyjnego: nie wprowadziły wyników w wyznaczonym terminie, uzyskały zero punktów z przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji, nie uzyskały minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej liczby punktów w przypadku kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego, nie przesłały we wskazanym terminie dokumentów matury zagranicznej,
  • lista rezerwowa kandydatów – są to kandydaci oczekujący na przyjęcie, aż do momentu obniżenia punktacji, która pozwoli ich wstępnie zakwalifikować do przyjęcia na listę osób wstępnie zakwalifikowanych,
  • lista osób wstępnie zakwalifikowanych na I rok studiów – to kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek, którzy powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,
  • lista kandydatów przyjętych – wykaz osób, które złożyły już komplet dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Czy kandydat „wstępnie zakwalifikowany” oznacza „przyjęty na studia”? – nie, kandydat wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po złożeniu dokumentów następuje wpis (przyjęcie) na studia.
 4. Czy istnieje instytucja „wolnego słuchacza”? - uczelnia nie przewiduje takiego trybu studiowania.
 5. Czy istnieje górna granica wieku ograniczająca możliwość podjęcia kształcenia na studiach stacjonarnych? - nie ma górnej granicy wieku.
 6. W jakim systemie odbywają się studia na studiach niestacjonarnych (dawniej wieczorowe)? - zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, tak jak na studiach stacjonarnych, za które wnosi się odpowiednią opłatę.
 7. Gdzie mogę uzyskać informacje dotyczące stypendiów oraz akademików? – stypendia: Dział Spraw Socjalnych Studentów ; akademiki - Domy Studenta
 8. Czy uczelnia korzysta z Krajowego Rejestru Ewidencji Matur (KREM)? – nie, nie korzysta. 
 9. Poprawiałem maturę. Czy przy wpisywaniu wyników maturalnych, muszę podać zarówno wynik wcześniejszy, jak i poprawiony? - nie. Kandydat wpisuje najlepszy wynik – niezależnie od tego, czy taki wynik uzyskał na maturze, czy poprawił go w kolejnych latach.
 1. Czy zdjęcie elektorniczne jest obowiązkowe podczas ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów - tak, zdjęcie elektroniczne jest obowiązkowe. Należy je zamieścić w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Zamieszcza się je raz.
 2. Jakie parametry musi spełniać zdjęcie, które należy przesłać podczas procesu rejestracji:
  1. zdjęcie zgodne z wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego (pozycja frontalna lub z lewym uchem)
  2. format pliku: jpg,
  3. nazwa zdjęcia: numer PESEL kandydata/numer paszportu,
  4. wymiary: minimum 237x296 px (pikseli),
  5. na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty!
 3. Czy muszę dostarczyć zdjęcie w formie papierowej - nie, ponieważ każda osoba ubiegająca się o przyjęcie na I rok studiów, zamieszcza swoje elektroniczne zdjęcie w formularzu, a które potem pojawia się na pierwszej stronie kwestionariusza (prawy góny róg). 

Uwaga: W przypadku przyjęcia na I rok studiów, zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), tj.: dane osobowe. Prosimy o nie wpisywanie w przypadku braku drugiego imienia czegokolwiek (brak, nie mam, nie posiadam, rodzice zapomnieli mi nadać).

 1. Czy rejestracja elektroniczna jest jedyną drogą ubiegania się o przyjęcie na studia? - rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.
 2. W mojej miejscowości nie ma ulicy, poczta mieści się w sąsiedniej miejscowości, co mam wpisać? - pole należy zostawić puste.
 3. Nie posiadam drugiego umienia, co mam wpisać? - pole należy zostawić puste. Wpisywanie w to pole czegokolwiek, np. słowa „brak” lub „nie posiadam” będzie skutkowało generowaniem tego słowa w korespondencji kierowanej do kandydata oraz znajdzie się w przypadku przyjęcia na studia, na legitymacji studenckiej.
 4. Czy należy czekać do wyników matury, żeby zarejestrować się na studia? - nie, wyniki matury nie są potrzebne, żeby zarejestrować się i uiścić opłatę za dany kierunek. Po otrzymaniu wyników maturalnych – uzupełnisz je w systemie.
 5. Z brakującego przedmiotu wpiszę sobie 0%pkt, to czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia? - nie, nie ma takiej możliwości.
 6. Nie mogę zalogować się na konto rekrutacyjne utworzone rok temu. Dlaczego? - konta utworzone podczas poprzedniej rekrutacji zostają skasowane przed rozpoczęciem aktualnego naboru. W celu zarejestrowania się na studia, kandydaci zobligowani są do założenia ponownie konta.
 7. Czy można starać się o przyjęcie na kilka kierunków studiów jednocześnie? - kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków.
 8. Czy na każdy kierunek trzeba dokonywać odrębnej rejestracji? – nie. Kandydat zakłada jedno konto główne, na którym dokonuje wyboru kierunku/ów studiów, na które chce ubiegać się o przyjęcie.
 9. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów muszę wnosić kilka opłat, czy wystarcza jedna? - kandydat wnosi opłatę na każdy kierunek oddzielnie, ponieważ są różne numery rachunków do wpłat.
 10. Wprowadziłem dane (osobowe, punktację) do sytemu elektronicznej rejestracji, a one później zniknęły - jak to możliwe? - sytuacja taka jest możliwa jedynie wtedy, gdy kandydat nie potwierdził wpisu komendą „Zapisz/Zatwierdź dane”.
 11. Nie otrzymałem/am wiadomości potwierdzającej rejestrację - sprawdź, czy mail potwierdzający rejestrację nie został skategoryzowany jako spam, czyli niechciana wiadomość mailowa (może znajdować się w folderze Spam lub Niechciane wiadomości, itp. w Twojej skrzynce mailowej). Nawet, jeśli nie znalazłeś/aś tej wiadomości (a rejestracja została ukończona), spróbuj zalogować się do systemu z numerem kandydata jako loginem i hasłem podanym przez Ciebie podczas rejestracji. Brak wiadomości może również oznaczać, że rejestracja nie zakończyła się powodzeniem. Proces rejestracji lub zmiany danych zawsze kończy się podsumowaniem oraz przyciskiem ZATWIERDŹ DANE na ostatniej stronie procesu rejestracji! W systemie nie ma zapisanych żadnych informacji dopóki nie zostanie kliknięty ten przycisk. Jeśli rejestracja (zmiana danych) została przerwana wcześniej, należy ponownie ją rozpocząć.
 12. Zapomniałem/am, jaki jest mój login - loginem do konta jest adres e-mail kandydata, który podał podczas rejestracji. Jeśli go nie pamiętasz i nie możesz odnaleźć maila potwierdzającego rejestrację, to skontaktuj się z odpowiednią komisją rekrutacyjną. Kontakt do Komisji - zobacz tutaj.
 13. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła? - osoby, które zapomniały hasła są zobowiązane do skorzystania z opcji: „odzyskiwanie hasła”. Nowe hasło jest przesyłane kandydatowi na adres e-mail, który podał podczas internetowej rejestracji. Jeżeli uruchomienie opcji „odzyskiwanie hasła” nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, prosimy o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjna - zobacz tutaj.
 14. Nie mogę zalogować się do systemu, komunikat: Autoryzacja nie powiodła się! - podane hasło nie jest właściwe dla danego loginu. Należy poprawnie wprowadzić login i hasło. Jeśli to nie odniesie skutku, patrz punkt 10 i 11.
 15. Po dziesięciokrotnym błędnym wpisaniu hasła, system zablokuje konto - należy wówczas skorzystać z systemu odzyskiwania hasła, jeśli to nie odniesie oczekiwanych rezultatów, należy skontaktować się z obsługą rekrutacji, celem odblokowania konta - wyświetl kontakt.
 16. Po zalogowaniu się do systemu nie mogę otworzyć załączników lub wydrukować formularza -  Aby wydrukować załączniki lub formularz, należy mieć odblokowane wyskakujące okienka oraz zainstalowaną aplikację do odczytywania PDF, np.: SumatraPDF, Adobe Reader. Jeśli problem dalej występuje, spróbuj wydrukować załączniki lub formularz na innym komputerze.
 1. Gdzie mogę znaleźć nr rachunku bankowego, na który mam wnieść opłatę rekrutacyjną? - Numer rachunku bankowego znajduje się w utworzonym koncie rekrutacyjnym w kierunku pod przyciskiem „Opłaty rekrutacyjne”. Numer konta będzie inny na każdy wybrany kierunek.
 2. Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi? - nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji:
  • rezygnacji z kształcenia na danym kierunku studiów przez Uczelnię,
  • wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie,
  • dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.
  • Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek kandydata, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto, z którego wpłynęła opłata.
 3. W jaki sposób mogę sprawdzić, że opłata rekrutacyjna została zaksięgowana na moim koncie rekrutacyjnym? - kandydat po zalogowaniu do konta rekrutacyjnego będzie widział następujące informacje - rejestracja niezakończona ! Brak ocen/punktów ; Brak opłaty -  informacje te będą znikały po dokonaniu odpowiednich czynności np. jeśli kandydat wniesie opłatę rekrutacyjną i opłata zostanie zaksięgowana, to znika ostatnia informacja tj. Brak opłaty. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej za dany kierunek studiów.
 4. Czy mogę wnieść opłatę rekrutacyjną przelewem elektronicznym (internetowym)? - tak, aby otrzymać wymagane dane, zaloguj się na swoje konto rekrutacyjne i wybierz opcję „Opłaty Rekrutacyjne”, w której podany będzie numer rachunku do wpłat. Wówczas możesz wydrukować gotowy formularz polecenia przelewu lub skorzystać z podanych tam danych. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na nr konta oraz tytuł przelewu. Pamiętaj, że na różne kierunki będą różne numery rachunków i tytuły!
 1. Gdzie mogę zrobić badania lekarskie i u jakiego lekarza mogę zrobić? - badania lekarskie dla kandydatów na Uniwersytet Medyczny w Lublinie można zrobić na terenie całego kraju i u lekarza, który posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy. Wykaz ośrodków z terenu województwa lubelskiego - zobacz tutaj.

 2. Skąd mogę otrzymać skierowanie lekarskie? - kandydat pozyska skierowanie ze swojego konta rekrutacyjnego w kierunku, w którym znajduje się przycisk „DRUKUJ SKIEROWANIE”.

 

 1. Kiedy i gdzie trzeba złożyć wymagane dokumenty? - dokumenty składa się w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej sprawdź zakładkę Kontakt. Złożenie dokumentów przez kandydata następuje po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Na liście znajdują się informację o osobach zakwalifikowanych, tj.: indywidulany numer kandydata, jego punktacja, pełny wykaz dokumentów  oraz termin złożenia dokumentów. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.
 2. Nie będę mógł osobiście stawić się z dokumentami? - UML dopuszcza następujące formy składania dokumentów:
  • osobiście,
  • przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo – pobierz: wersja WORD, wersja PDF kandydat podpisuje pełnomocnictwo własnoręcznie. Osoba upoważniona do składania dokumentów w imieniu kandydata musi posiadać przy sobie wskazane pełnomocnictwo oraz komplet wymaganych dokumentów,
  • przez przedstawiciela ustawowego (rodzic/opiekun prawny), w sytuacji gdy kandydat nie ma ukończonych w momencie składania dokumentów 18 lat – pobierz oświadczenie.
 3. Czy mogę przesłać dokumenty pocztą lub kurierem? - nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.
 4. Nie złożyłem dokumentów w wyznaczonym terminie, to czy mogę to zrobić w terminie późniejszym? - nie, nie ma takiej możliwości – kandydat, który nie dostarczył dokumentów, zostanie wykluczony z postępowania rekrutacyjnego.
 5. Posiadam maturę międzynarodową, zostałem zakwalifikowany do złożenia dokumentów w lipcu, dyplom IB otrzymam dopiero w sierpniu – co mam robić? – kandydaci w terminie lipcowego składania dokumentów zobowiązani są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku egzaminu oraz oświadczenia, że przyjmują do wiadomości, iż w przypadku nieprzedstawienia  oryginału dyplomu do dnia 31 sierpnia 2023 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 6. Czy muszę robić ponownie badania lekarskie jeśli: robiłam/em je w zeszłym roku , robiłam/em na inną medyczną/ nie medyczną uczelnię - tak.

Rezygnacja ze studiów jest procesem nieodwracalnym.

Może być złożona na każdym etapie trwania procesu rekrutacyjnego, tj. do 9 pażdziernika 2023 roku w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie rezygnacje składa się w siedzibie właściwego dziekanatu.

 

Kandydat może złożyć rezygnacje:

  1. osobiście,
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie - zobacz zakładkę Składania dokumentów w imieniu kandydata,
  3. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji na odpowiedni adres email Komisji Rekrutacyjnej.

Wzór rezygnacji z podjęcia studiów poobierz

 

W przypadku studiów niestacjonarnych prócz wyżej wymieniongo druku rezygnacji, kandydat składa podanie o zwrot wpłaconego czesnego - pobierz

Kto i kiedy może złożyć odwołanie? - odwołanie może złożyć osoba, która nie została przyjęta na studia i otrzymała pisemną decyzję o nieprzyjęciu na studia. Do odwołania dołącza się: odwołanie oraz ksero decyzji o nieprzyjęciu na studia. Odwołanie składa się w okresie dwóch tygodni od dnia otrzymania. Podczas rozpatrywania bierze się pod uwagę: liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w rekrutacji, próg punktowy ustalony przez Uczelnię oraz liczbę wolnych miejsc na danym kierunku. Nie są brane pod uwagę czynniki społeczne, oświadczenia woli, osiągnięcia szkolne.

Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5