Kierunki studiów 2023/2024

 

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 5 lat (10 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: minimum 3584

Liczba punktów ECTS: minimum 300

Tytuł zawodowy: magister

 

 

Kierunek otrzymał certyfikat Akredytacyjny w konkursie Studia z Przyszłością 2022.

 

Kierunek Psychologia to: 3854 godzin, 124 przedmioty, 100 godzin praktyk (praktyki zawodowe odbywane będą w oddziałach uniwersyteckich szpitali klinicznych zatrudniających psychologa klinicznego), 95 godzin: Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna – 20, Psychoterapia – 55, Ratownictwo medyczne - 20, 54 fakultety

 

Psychologia to wybór dla Ciebie, jeżeli chcesz mieć możliwość z jednej strony podjęcia konkretnego kierunku studiów z pełną świadomością swojej przyszłości zawodowej, a w efekcie płynnie zasilić zespoły leczące w podmiotach medycznych. W toku studiów student otrzymuje pogłębioną wiedzę z zakresu dyscyplin: nauk o zdrowiu i psychologii. Zajęcia z dziedziny nauk społecznych stanowią dopełnienie profilu medycznego kierunku psychologia.

 

Studia obejmują szereg zajęć czysto psychologicznych, takich jak Psychologia Ogólna, Rozwojowa, Różnic Indywidualnych. W pierwszych latach będą budowane umiejętności komunikacji w przedmiocie - Komunikacja Interpersonalna. Nie zabraknie zajęć z grupy przedmiotów humanistycznych – Elementy Filozofii, Etyka, Antropologia czy Socjologia. Ponieważ skupiamy się na psychologii medycznej i ukierunkowaniu studentów na pracę w ochronie zdrowia, w programie studiów pojawi się także Socjologia Medycyny. Ważnym elementem dydaktyki będzie położenie nacisku na znajomość języka obcego, głównie języka angielskiego i fachowego słownictwa niezbędnego w pracy psychologa.

 

Główne cele kształcenia: przygotowanie absolwenta do pracy w różnych jednostkach ochrony zdrowia. Baza kliniczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie umożliwia prowadzenie planowanych ćwiczeń i warsztatów przy pacjentach. Dodatkowo zajęcia będą odbywały się w warunkach symulowanych w Centrum Symulacji Medycznej.

 

Absolwent uzyskuje wiedzę oraz posiada praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i terapii psychologicznej niezbędne do wykonywania zawodu psychologa. Jest wszechstronnie przygotowany do pracy szczególnie w szpitalach publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo - rozwojowych oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prowadzeniem praktyki psychologicznej po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie podyplomowe, także w ramach oferty edukacyjnej UMLUB, jak również mogą ubiegać się o miejsce w Szkole Doktorskiej. Po rocznym doświadczeniu w pracy klinicznej, absolwent może podjąć czteroletni proces uzyskiwania specjalizacji w psychologii klinicznej możliwy do uzyskania w UMLub.

 

Wydział: Wydział Farmaceutyczny
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 5 lat  (10 semestrów)
Liczba godzin: 4860
Liczba przedmiotów: 63 przedmioty, w tym 47 wynikających z obowiązujących standardów kształcenia oraz 26 stanowiących autorską propozycję Uczelni
Liczba godzin praktycznych: 600 w tym:
− 480 godzin praktyki zawodowej w medycznym laboratorium diagnostycznym (praktyki wakacyjne po II, III i IV roku studiów),
− 120 godzin praktyki (5 ECTS) w laboratoriach naukowo-badawczych UM w Lublinie (praktyki śródsemestralne)
Liczba punktów ECTS: 300
Tytuł zawodowy: magister

 

Studia na kierunku Analityka Medyczna pozwolą Ci uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 

Kierunek Analityka Medyczna to wybór dla Ciebie, jeśli:
−    interesujesz się biologią i chemią,
−    chcesz poznać tajniki ludzkiego organizmu,
−    chcesz wykonywać zawód medyczny i brać czynny udział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
−    jesteś zorganizowany i skrupulatny,
−    fascynuje Cię zastosowanie nowych technologii w medycynie.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Analityka Medyczna absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
−    pobierania i przygotowania materiału do badań laboratoryjnych oraz oceny jego przydatności do badania; 
−    opracowania i wdrażania metod badawczych w medycznym laboratorium diagnostycznym; 
−    samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych;
−    walidacji metod badawczych stosowanych w laboratorium; 
−    oceny poprawności wszystkich rodzajów badań; 
−    zapewnienia jakości badań laboratoryjnych poprzez stosowanie programów oceny jakości; 
−    laboratoryjnej interpretacji wyników badań; 
−    współpracy z lekarzem w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych oraz monitorowania i prognozowania choroby; 
−    prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratorium; 
−    organizacji i nadzoru nad pracą medycznego laboratorium diagnostycznego; 
−    oceny kosztów badań laboratoryjnych; 
−    praw pacjenta w laboratorium; 
−    zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Diagnosty Laboratoryjnego; 
−    dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami; 
−    planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych; 
−    udziału w badaniach klinicznych.

 

Absolwent, który ukończył studia na kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym UM w Lublinie, w myśl zapisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych i posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, laboratoriach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jak też podjęcia działalności dydaktycznej oraz naukowej.

 

Wydział: Wydział Farmaceutyczny
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 5,5 roku, a więc 11 semestrów nauki z obowiązkową wakacyjną praktyką w aptece ogólnodostępnej (po III roku) i aptece szpitalnej (po IV roku). Ostatni, 11. semestr, to 6-miesięczna praktyka zawodowa realizowana w aptece ogólnodostępnej.  .
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5360
Liczba punktów ECTS: minimum 330
Tytuł zawodowy: magister farmacji

 • O KIERUNKU - studiowanie na kierunku Farmacja to jasno wytyczone i konsekwentnie realizowane cele kształcenia, zmierzające do przygotowania wysoko wykwalifikowanego, odpowiedzialnego i otwartego na wyzwania współczesnego świata Absolwenta. Absolwent Farmacji posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk farmaceutycznych oraz wiedzę ogólną w zakresie nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest świadomy swojej społecznej roli i potrafi wykorzystać potencjał intelektualny w szerzeniu wiedzy medyczno-farmaceutycznej i zachowań prozdrowotnych oraz realizuje najwyższe standardy jakości w swoim zawodzie przestrzegając zasad etyki zawodowej. Studia farmaceutyczne obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc. Po drugim roku studiów będziesz miał możliwość wybrania jednej z czterech specjalności: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, farmacja przemysłowa i postępy farmakoterapii. Kierunek prowadzi również wymianę studentów w ramach programu Erasmus i Erasmus+, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.
 • DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ na UMLUB-ie - Wydział Farmaceutyczny UML, w ostatniej ocenie parametrycznej, uzyskał najwyższą kategorię A+! Dbamy o rozwój naukowy Studentów z możliwością ich uczestniczenia w pracach badawczych multidyscyplinarnych zespołów naukowych kierowanych przez naukowców o ugruntowanej renomie. Nauczanie farmacji w Lublinie charakteryzuje niezwykle atrakcyjny sposób kształcenia i program studiów zgodny ze standardami, wzbogacony o szeroki wybór zajęć fakultatywnych, z możliwością wyboru jednego z 4 bloków specjalnościowych (analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa). Kształcenie na kierunku Farmacja wyróżnia się etapowością, zakładającą zdobycie fundamentalnej wiedzy, a następnie jej poszerzenie o umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jest ono realizowane w postaci ćwiczeń prowadzonych w laboratoriach oraz klinikach Uniwersytetu. Ogromnym atutem są zajęcia z pacjentem symulowanym w oparciu o bazę Centrum Symulacji Medycznej i aptekę symulacyjną, dających wiedzę i umiejętności, znacznie wykraczające poza standardy nauczania farmacji w Polsce.
 • KIERUNEK FARMACJA TO WYBÓR DLA CIEBIE - jeśli jesteś osobą ambitną, cierpliwą, odpowiedzialną, która lubi nieustannie poszerzać swoją wiedzę, osobą, dla której dobro drugiego człowieka jest wartością nadrzędną. Kierunek jest wymagający, ale daje bardzo dużo satysfakcji, zarówno w trakcie studiowania, jak i w późniejszej pracy zawodowej. W zawodzie farmaceuty ważne są nie tylko umiejętności praktyczne i specjalistyczna wiedza teoretyczna, ale również kompetencje miękkie, które będziesz mógł rozwijać np. podczas zajęć w aptece symulacyjnej. Jeśli więc myślisz o pracy jako magister farmacji lub chcesz w inny sposób związać się z branżą farmaceutyczną to Farmacja jest kierunkiem dla Ciebie.
 • PROFIL ABSOLWENTA - Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Jednak praca w aptekach to nie jedyne miejsca, w których farmaceuci znajdują pracę. Na absolwentów czekają miejsca w przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, instytucjach inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach państwowych oraz samorządowych działających w zakresie ochrony zdrowia. Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, a więc także do podjęcia pracy naukowej czy specjalizacji. Ma również możliwość kontynuacji kształcenia poprzez studia doktoranckie.
 • LICZBA PRZEDMIOTÓW - 99 przedmiotów: 20 przedmiotów podstawowych + 22 przedmioty kierunkowe + 21 przedmioty dodatkowe i ogólne + 36 przedmiotów fakultatywnych do wyboru pomiędzy 4 bloki specjalnościowe: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa (po 9 przedmiotów na blok). Ponadto program studiów zawiera również praktyki zawodowe i pracę dyplomową. Podczas całego toku studiów na kierunku farmacja zdasz 22 egzaminy, w tym dwa z nich to tzw., egzaminy flagowe (technologia postaci leku i chemia leków). Ponadto czeka cię również 60 zaliczeń z oceną
 • LICZBA GODZIN PRAKTYCZNYCH - 1280 godzin. Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki:
  • 1 miesiąc (160 godzin) w aptece ogólnodostępnej (po 3. roku studiów),
  • 1 miesiąc (160 godzin) w aptece szpitalnej, z możliwością odbycia jej części (80 godzin) w przedsiębiorstwach z sektora przemysłu farmaceutycznego, laboratoriach kontroli leków, stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub oddziałach szpitalnych (po 4. roku studiów)
  • 6 miesięcy (96 godzin) w aptece ogólnodostępnej, z możliwością odbycia jej części (3 miesiące) w aptece szpitalnej (po obronie pracy magisterskiej).
 • ZAJĘCIA W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (CSM) - zajęcia prowadzone są obecnie z przedmiotów Opieka farmaceutyczna i Farmacja praktyczna w łącznej liczbie 15 h seminariów i 75 h ćwiczeń. Od roku akademickiego 2022/2023 w CSM realizowane będą również zajęcia z przedmiotu Farmacja kliniczna. Podczas zajęć odbywających się w CSM wykorzystywana jest zarówno symulacja niskiej, jak i wysokiej wierności. Z wykorzystaniem symulacji niskiej wierności prowadzone są zajęcia z obsługi sprzętu diagnostycznego, sprzętu do udzielania porad w zakresie stosowania dermokosmetyków, stosowania wyrobów medycznych (aplikacja opatrunków) oraz zajęcia z obsługi oprogramowania aptecznego Kamsoft. Natomiast podczas zajęć wykorzystujących symulację wysokiej wierności angażowani są pacjenci symulowani. W ramach tych zajęć realizowane są zagadnienia z zakresu opieki farmaceutycznej nad pacjentami z chorobami przewlekłymi (astma, cukrzyca, nadciśnienie) oraz poradnictwa w samoleczeniu opiekuna dziecka i osoby starszej. Zajęcia z pacjentem symulowanym obejmują 21 godzin (7 ćwiczeń po 3 h). Ponadto w CSM prowadzone są ćwiczenia z zakresu poradnictwa w samoleczeniu, do prowadzenia których wykorzystywane są nowoczesne narzędzia edukacyjne, np. drzewa decyzyjne oraz oprogramowanie wspierające proces kompleksowej opieki farmaceutycznej.
 • LICZBA FAKULTETÓW - 36 przedmiotów fakultatywnych do wyboru. Przedmioty te rozłożone są pomiędzy 4 bloki specjalnościowe: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa (po 9 przedmiotów na blok).
 • FAKULTETY INTERDYSCYPLINARNE - obecnie realizowany program studiów nie uwzględnia fakultetów interdyscyplinarnych. W ramach prac na udoskonalaniem programu kształcenia na kierunku Farmacja zrodziły się pomysły następujących zajęć: ?  Optymalizacja farmakoterapii w interprofesjonalnym zespole terapeutycznym (kierunek Farmacja i Lekarski); Zajęcia stanowiłyby uzupełnienie kształcenia na kierunku Farmacja w zakresie efektu kształcenia E.U7 (współpracować z lekarzem w zakresie optymalizacji i racjonalizacji terapii w lecznictwie zamkniętym i otwartym) oraz E.U23 (aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego, współpracując z pracownikami systemu ochrony zdrowia). Przedmiot obejmowałby m.in. zagadnienia dotyczące współpracy lekarza i farmaceuty w zakresie koncyliacji lekowej i przeglądu lekowego, w zakresie poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich, w zakresie zapobiegania błędom lekowym i interakcjom w codziennej praktyce klinicznej, czy w zakresie pomocy w doborze właściwej postaci leku (ze względu na właściwości farmakokinetyczne) w przypadku leków podawanych w stanach nagłych, wyjaśnienie ograniczeń – dostępność danej substancji w określonych postaciach. ?    Komunikacja z pacjentem (kierunek Lekarski, Farmacja, Pielęgniarstwo). Celem przedmiotu będzie nabycie umiejętności komunikacji z tzw. ‘trudnym pacjentem’. Na potrzebę prowadzenia tego rodzaju zajęć wskazują również wstępne wyniki prowadzonej obecnie ankiety rozesłanej do aktywnych zawodowo farmaceutów (Ankieta dotycząca kształcenia praktycznego na kierunku Farmacja). Przedmiot obejmowałby zagadnienia komunikacji z pacjentem “wszystkowiedzącym”, pacjentem niedosłyszącym, w stanie zaostrzenia choroby psychicznej, z demencją, zaburzeniami poznawczymi itp. ?    Terapia żywieniowa (kierunek Lekarski, Farmacja, Dietetyka) W skład szpitalnych zespołów żywieniowych wchodzą lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz dietetycy. Do zadań zespołu żywieniowego w szpitalu należy: organizacja leczenia żywieniowego w oddziałach, upowszechnianie wiedzy o leczeniu żywieniowym, kontrola wywiązywania się pracowników z obowiązku oceny stanu odżywienia, ocena zgodności leczenia żywieniowego z aktualnie obowiązującymi standardami, współpraca z dyrekcją szpitala. Działanie zespołu żywieniowego polega na koordynacji pracy lekarza, pielęgniarki, dietetyka oraz farmaceuty pracującego w aptece szpitalnej. Przedmiot obejmowałby np. leczenie żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych (m.in. w ciężkim i ostrym zapaleniu trzustki, w chorobie oparzeniowej), praktyczną realizacja zleceń lekarskich preparatów do całkowitego żywienia pozajelitowego przez farmaceutę i pielęgniarkę (obliczenia osmolarności, droga podania), czy planowanie żywienia oraz leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym. Zajęcia realizowane byłyby z wykorzystaniem metody Problem-Based Learning (PBL). ?    Terapia monitorowana stężeniem leku w osoczu (kierunek Lekarski, Farmacja, Analityka medyczna) Obecnie w programie nauczania wspomnianych wyżej kierunków studiów zagadnienia związane z terapią monitorowania stężeniem leku w osoczu nie są szeroko omawiane, dlatego proponowane zajęcia interprofesjonalne mogłyby stanowić uzupełnienie/poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów kierunku Farmacja, Lekarskiego i Analityki medycznej w tym zakresie. Dodatkowo studenci poszczególnych kierunków mogliby, już na studiach, dowiedzieć się jak mogą nawzajem uzupełniać się w działaniach mających na celu indywidualizację oraz zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów. Zajęcia mogą być prowadzone w formie warsztatów. Do realizacji proponowanych zagadnień można wykorzystać drzewa decyzyjne, program Kinetica (obliczenia farmakokinetyczne) oraz pracę w zespołach interprofesjonalnych (realizacja zleconych zadań). ?    Terapia ran przewlekłych (kierunek Lekarski, Farmacja, Pielęgniarstwo) Analogiczny przedmiot jest już realizowany na kierunku Pielęgniarstwo II st. (Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: rany przewlekłe i przetoki) w połączeniu do efektów kształcenia B.U41 (Potrafi dobierać opatrunki z uwzględnieniem rodzaju i stanu rany) oraz B.U42 (Potrafi przygotowywać pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji rany). Natomiast na kierunku Farmacja brak jest dedykowanych temu tematowi zajęć. Proponowany fakultet mógłby stanowić wzbogacenie w/w przedmiotu o elementy współdziałania przedstawicieli różnych zawodów medycznych. Za granicą powołuje się w tym celu zespoły interprofesjonalne, aby zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentami. W związku z powyższym, ważne jest, aby wprowadzić studentów różnych kierunków w zagadnienia związane z leczeniem ran przewlekłych oraz rolą poszczególnych zawodów w takim zespole. Dodatkowo, w ramach proponowanych zajęć będzie można doskonalić umiejętności komunikacyjne studentów oraz współpracę w zespole interprofesjonalnym.
 • DODATKOWO, np. OSCE - Pierwszy egzamin OSCE dla studentów kierunku Farmacja został zaplanowany w cyklu kształcenia 2022-2028. Egzamin OSCE przeprowadzony będzie na zakończenie semestru 9, a więc w roku akademickim 2026/2027 i będzie egzaminem wspólnym dla trzech przedmiotów, tj. Farmacji praktycznej, Farmacji klinicznej oraz Opieki farmaceutycznej. Egzamin będzie obejmował 6-8 stacji, w ramach których oceniane będą efekty kształcenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty, m.in. poradnictwo farmaceutyczne, realizacja recept w aptece oraz wydawanie produktów leczniczych, zgłaszanie i monitorowanie działań niepożądanych, instruktaż farmaceutyczny. Podczas egzaminu zostaną zweryfikowane m.in. umiejętność doboru właściwego leku dla pacjenta, zdolność prowadzenia edukacji pacjenta odnośnie jego choroby i przestrzegania zaleceń terapeutycznych, korzystanie z narzędzi informatycznych wspierających pracę farmaceuty, umiejętności komunikacyjne, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Forma: stacjonarne

Czas kształcenia: 5  lat  (10 semestrów)

Punkty ECTS – 300

Tytuł zawodowy: magister

 

Dlaczego warto studiować Fizjoterapię na UMLUB? Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym, a najlepszym miejscem, by go studiować, jest uczelnia medyczna. Kierunek przygotowuje do wykonywania zawodu regulowanego ustawowo, wyróżnia się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w szpitalach, przychodniach i sanatoriach. Znalezienie pracy ułatwia podejmowana przez UM/Biuro Karier/Wydział Nauk o Zdrowiu współpraca z pracodawcami i prowadzenie międzynarodowych projektów. Niejednokrotnie absolwenci fizjoterapii rozpoczynają swoją karierę zawodową w miejscach odbywania stażu lub praktyk. Studia przygotowują do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób chorych i z niepełnosprawnością.

 

Kierunek Fizjoterapia to wybór dla Ciebie, jeśli … stawiasz na nowoczesność, wszechstronność i lubisz kreatywność – tu każdy znajdzie dla siebie obszar (zobacz poniżej bloki w fakultetach), w którym może się specjalizować. Nie sposób nudzić się w tym zawodzie, szczególnie, gdy studiuje się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Podstawą są dobre relacje z ludźmi, a te będziesz mógł rozwijać uczestnicząc w akcjach prozdrowotnych, konferencjach naukowych, kołach zainteresowań i wyjazdach integracyjnych.

 

Okiem studenta:

„Wybrałam studia na kierunku Fizjoterapia, ponieważ w swojej karierze sportowca-amatora często spotykam się z różnego rodzaju kontuzjami. Fizjoterapia jest kierunkiem dzięki któremu zdobędę wiedzę jak zadbać o właściwy proces rekonwalescencji oraz w jaki sposób zapobiegać ewentualnym urazom” - Emilia, II rok

„Kierunek ten przyciągnął mnie połączeniem szerokiej wiedzy anatomicznej i fizjologicznej ze sportem. Fizjoterapia zawiera w sobie to, co interesuje mnie najbardziej i stwarza duże możliwości dalszego rozwoju w pomaganiu przyszłym pacjentom” -  Łukasz, II rok

 

Liczba godzin: 5260 godzin dydaktycznych; 96 zaliczeń z oceną, 3 zaliczenia bez oceny, 21 egzaminów (w tym 4 flagowe: kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna, metody specjalne).

 

Liczba przedmiotów: 116 przedmiotów, w tym 33 kliniczne.

 

Fakultety interdyscyplinarne: 7 fakultetów

 

Liczba osób korzystających z programu Erasmus: średnio 4 wyjeżdżających oraz 4 przyjeżdżających każdego roku

 

Liczba godzin praktycznych: ćwiczenia - 620, zajęcia praktyczne - 1095, praktyki zawodowe - 1560.

 

Baza kliniczna.

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie z Polikliniką,
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie,
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,
 • przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, poradnie, sanatoria.

 

Liczba fakultetów: 24

 • BLOK A: Podstawy animaloterapii w rehabilitacji, Korekcja wad postawy, Żywienie człowieka
 • BLOK B: Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnościami, Rehabilitacja społeczna i zawodowa, Fizjoterapia niemowląt
 • BLOK C: Elementy terapii tkanek miękkich, Fizjoterapia w okresie ciąży i połogu, Stres i radzenie sobie ze stresem w pracy fizjoterapeuty
 • BLOK D: Fizjoterapia w dysfunkcjach dna miednicy, Podstawy terapii wisceralnej, Diagnostyka USG narządu ruchu
 • BLOK E: Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej i narządu żucia, Fizjoterapia zaburzeń chodu, Seksuologia i prokreacja osób z niepełnosprawnościami
 • BLOK F: Fizjoterapia w medycynie estetycznej, Podstawy treningu personalnego, Evidence based physiotherapy

 

Koła naukowe: funkcjonują 3 Studenckie Koła Naukowe, które dają studentom możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności dzięki prowadzonym badaniom naukowym oraz uczestnictwu w warsztatach specjalistycznych z wybitnymi fizjoterapeutami z całej Polski. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii od 14 lat współorganizuje „Majówkę z Fizjoterapią” - cykliczną konferencję naukowo-szkoleniową.

 

Wydział: Wydział Lekarski

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne ; niestacjonarne

Czas kształcenia: 6 lat (12 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5700

Liczba punktów ECTS: minimum 360

Tytuł zawodowy: lekarz

 

 

Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im.

 

Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępo-wania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady etyki lekarskiej, prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników.

 

Student zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając jego obraz makroskopowy i mikroskopowy oraz procesy w nim zachodzące. Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu medycyny i praktyczne umiejętności w za-kresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

 

Absolwent kierunku lekarskiego może podjąć pracę w szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Od roku akademickiego 2017/2018 kształcenie na kierunku lekarskim odbywa się w oparciu o program studiów zgodny z najnowszy-mi standardami nauczania medycyny na świecie. Nowy program został przygotowany tak, aby studenci mogli poznawać i zdobywać umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie nauk medycznych

w nowoczesnym, przyjaznym i wystandaryzowanym środowisku edukacyjnym z wykorzystaniem najlepszych technologii dydaktycznych np. symulacji medycznej, nauczania opartego na rozwiązywa-niu problemów i przypadków medycznych.

Wprowadzony moduł „Psychospołeczne aspekty medycyny” łączący treści z obszaru psychologii, socjologii, etyki, profesjonalizmu i komunikacji klinicznej, którego celem jest nauczenie i wypracowanie profesjonalnej postawy i zachowań adekwatnych do zdobywanej edukacji medycznej i wiedzy klinicznej. Moduły ćwiczeniowe realizowane są w zespołach dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym.

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 5 lat (10 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5000

Liczba punktów ECTS: minimum 300

Tytuł zawodowy: lekarz dentysta

 

Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej.

 

Student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Uzyskuje wiedzę na temat przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób i oceny stanu pacjenta, a także w zakresie promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Nabywa umiejętności przydatne w kierowaniu zespołem stomatologicznym oraz w po-stępowaniu klinicznym respektującym zasady humanitaryzmu.

Po ukończeniu studiów i otrzymaniu prawa wykonywania zawodu oraz uzyskaniu wysokiej punktacji na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym lekarz ma prawo kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz specjalizowania się w wybranej dziedzinie stomatologii.

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, w celu organizowania i prowadzenia stomatologicznej działalności profilaktyczno-leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z najnow-szymi standardami.

Wydział: Wydział Biomedyczny

Poziom i forma kształcenia: stacjonarne studia I i II stopnia

Czas kształcenia: studia I stopnia  - 3 lata (6 semestrów) ; studia II stopnia  - 2 lata (4 semestry)

Liczba godzin/semestrów:        

 • studia I stopnia: 6 semestrów, 180 punktów ECTS, 1909 godzin, 52 zaliczenia z oceną, 17 egzaminów.
 • studia II stopnia: 4 semestry, 120 punktów ECTS, 1530 godzin, 30 zaliczeń z oceną, 8 egzaminów 

Liczba przedmiotów:      

 • studia I stopnia: 66 przedmiotów, brak przedmiotów klinicznych
 • studia II stopnia: 30 przedmiotów, brak przedmiotów klinicznych

Liczba godzin praktycznych:

 • studia I stopnia: 140 godzin laboratorium diagnostyczne, 140 godzin Zwierzętarnia
 • studia II stopnia: 80 godzin laboratoria UM

Liczba fakultetów: studia I stopnia - 31 ; studia II stopnia - 9

 

Fakultety interdyscyplinarne    

 • Immunogenetyka
 • Immunofarmakologia
 • Immunodiagnostyka chorób cywilizacyjnych
 • Podstawy badań behawioralnych
 • Prowadzenie badań w systemie dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL)
 • From Bench to Bed- from discovery to clinical application
 • Tissue Engineering and Regenerative Medicine- TERM
 • Nowoczesne metody obrazowania chemicznego w analizie biomedycznej
 • Patobiochemia
 • Medycyna regeneracyjna z elementami inżynierii tkankowej 

Media: zobacz, dlaczego warto! - film 1 ; film 2 ; film 3

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna. Porównując do innych zbliżonych kierunków tj. biotechnologia, rachunek jest bardzo prosty. Absolwentów biotechnologii w kraju są tysiące, a absolwentów biomedycyny raptem garstka, co czyni Cię bardzo atrakcyjnym graczem na rynku pracy. Tytuł licencjata czy magistra to dopiero początek drogi, dlatego samorozwój i obranie dalszego kierunku są tutaj szczególnie istotne.

 

Celem studiów

 • I stopnia (licencjat) jest wykształcenie absolwenta, który zdobędzie wiedzę dotyczącą struktury i funkcji organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Pozwoli to studentowi na zrozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.
 • II stopnia jest wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych. Oczekuje się, że program będzie stymulować studentów do krytycznego myślenia i niezależności wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne dla kariery naukowej w dziedzinie medycyny, dotyczące funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie.

 Studenci biomedycyny są kształceni w wybranych obszarach typowych dla studiów medycznych, takich jak:

 • diagnostyka chorób,
 • fizjologia człowieka,
 • patofizjologia,
 • zasady projektowania i prowadzenia badań klinicznych
 • uzyskują wiedzę oraz umiejętności pozwalające na tworzenie strategii terapeutycznych dzięki takim przedmiotom jak: analiza cząsteczek, farmakoterapia, molekularne podstawy chorób, genetyka, uzyskują praktyczną znajomość nowoczesnych metod badawczych biologii molekularnej.

 

Jako jedyni w kraju, już podczas studiów uzyskują europejskie uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.

 Koła Naukowe

 • Interdyscyplinarne Koło Biomedycyny - Jego głównym zadaniem jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy naukowej oraz integracja środowiska studentów Biomedycyny, jak również osób zainteresowanych tą dziedziną nauki. Koło skupia studentów z kierunku biomedycyna, medycyna, farmacja, analityka medyczna oraz anglojęzycznych studentów     medycyny.
 • Pathobiochemistry & IC-Team - Interdyscyplinarne, międzywydziałowe Koło Naukowe. Koło skupia studentów z Wydziału Biomedycznego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Lekarskiego (studenci anglojęzyczni).

 

 

WydziałWydział Biomedyczny

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 3352

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat

 

 

Studia realizowane w uczelni medycznej kształcą specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk w wielu obszarach aktywności zawodowej, z uwzględnieniem postępowania żywieniowego w leczeniu chorób dietozależnych w różnych specjalnościach klinicznych i profilaktyki chorób dietozależnych.

 

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, planowania racjonalnego żywienia, doboru diety w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem, a także dotyczące  technologii przygotowywania i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i potraw.

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyk w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej i innych podmiotach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, oferujących poszerzenie i uszczegółowienie kompetencji zawodowych zdobywanych na studiach I stopnia.

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 3943

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat

 

 

Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej.

 

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczy się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej oraz przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego jej zastosowania.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach radio-logii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej.

 

Po ukończeniu 3-letniego licencjatu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej, możliwe jest dalsze kształcenie na studiach II stopnia.

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 2688

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat

 

 

Studia przygotowują do pracy w charakterze higienistki stomatologicznej zajmującej się profilaktyką stomatologiczną i wykonywaniem pod nadzorem i na zlecenie lekarza zabiegów profilaktyczno-leczni-czych.

 

Realizowany w trakcie studiów program nauczania obejmuje szkole-nie z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomato-logicznych przedmiotów kierunkowych.

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, w celu organizowania i prowadzenia stomatologicznej działalności profilaktyczno-leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z najnowszymi standardami.

 

Wydział: Wydział Farmaceutyczny
Poziom kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne

 • CZAS KSZTAŁCENIA:
  • Studia I stopnia, trwają 3 lata (6 semestrów), liczą 2500 godzin zajęć kontaktowych, 14 egzaminów i 36 zaliczeń z oceną w całym toku kształcenia, w tym egzamin flagowy z kosmetologii pielęgnacyjnej, 
  • studia II stopnia, trwają 2 lata (4 semestry), liczą 1665 godzin zajęć kontaktowych, 12 egzaminów i 21 zaliczeń z oceną w całym toku kształcenia, w tym egzamin flagowy z kosmetologii leczniczej.
 • LICZBA GODZIN - to 1435 godzin (57%) w ramach studiów I stopnia i 1035 godzin (62%) w ramach studiów II stopnia. Na pierwszym i drugim roku studiów 1 stopnia Będziesz zdobywać umiejętności wykonywania zabiegów kosmetologicznych w grupach studenckich, maksymalnie 10 osobowych. Będziesz mieć możliwość poznawania zabiegów na sobie i wykonywania ich na koleżankach i kolegach z Twojego roku. Gdy zdobędziesz pożądane umiejętności Będziesz współpracować z grupą Pacjentów Symulowanych z Centrum Symulacji Medycznej. Pozwoli Ci to przełamać lęk przed kontaktami z rzeczywistymi Klientami, rozwinąć swoje kompetencje, umiejętności komunikacyjne i zmierzyć się z realnymi problemami spotykanymi w gabinetach kosmetologicznych. Na 3 roku studiów Będziesz mieć możliwość realizowania zajęć praktycznych w Uniwersyteckim Gabinecie Kosmetologicznym, który świadczy usługi dla Klientów.
 • LICZBA FAKULTETÓW:
  • studia I stopnia - 2 bloki po 17 przedmiotów do wyboru, warsztaty praktyczne, praktyki zawodowe i praca dyplomowa,
  • studia II stopnia - 37 przedmiotów, w tym 4 podstawowe, 10 kierunkowych, 11 uzupełniających, 4 uzupełniające do wyboru, 2 bloki po 4 przedmioty do wyboru, warsztaty praktyczne, praktyki zawodowe, seminarium magisterskie i praca magisterska.
 • LICZBA PRZEDMIOTÓW:
  • studia I stopnia - 57 przedmiotów, w tym 12 podstawowych, 9 kierunkowych (w tym dermatologia w klinice), 16 uzupełniających, 2 bloki po 17 przedmiotów do wyboru, warsztaty praktyczne, praktyki zawodowe i praca dyplomowa.
   Studia I stopnia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, estetyki, dermatologii, fizjoterapii, masażu i receptury kosmetycznej, opieki kosmetologicznej, kosmetologii geriatrycznej, specjalistycznej i anti-aging, również podologii, ziołolecznictwa, kosmetyku naturalnego i syntetycznego oraz tematyki przydatnej do pracy w zawodzie dotyczącej psychoprofilaktyki, etyki, etykiety i komunikacji interpersonalnej, ochrony własności intelektualnej, technologii informatycznych, marketingu, a także zagadnień związanych z podejmowaniem działań organizacyjnych i menadżerskich,
  • studia II stopnia - 37 przedmiotów, w tym 4 podstawowe, 10 kierunkowych, 11 uzupełniających, 4 uzupełniające do wyboru, 2 bloki po 4 przedmioty do wyboru, warsztaty praktyczne, praktyki zawodowe, seminarium magisterskie i praca magisterska. Studia II stopnia umożliwią Ci zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu alergologii, endokrynologii, onkologii skóry, toksykologii kosmetyku, kosmetologii leczniczej, geriatrycznej i onkologicznej, chirurgii plastycznej, estetycznej i pourazowej, asystentury lekarza medycyny estetycznej, rehabilitacji, sensoryki i środków zapachowych, surowców kosmetycznych, przemysłowej produkcji kosmetyków, receptury preparatów kosmetycznych, prawa i ekonomii, uzupełnionej o diagnostykę kosmetologiczną, marketing w kosmetologii, edukację w kosmetologii/trenera branży beauty, trychologię pielęgnacyjną lub estetyczną, kosmetologię pediatryczną lub wieku dojrzewania, odnowę biologiczną i SPA, farmakoterapię, rozszerzoną wiedzę o ocenie jakości kosmetyku oraz zagadnień przydatnych do pracy w zawodzie z zakresu sztuki wystąpień publicznych czy kwestii socjologicznych w tym psychologii piękna.
 • O KIERUNKU - Oferujemy perspektywę studiowania na kierunku Kosmetologia, studia I i II stopnia, w formie dziennej, z możliwością jednoczesnej aktywności zawodowej na studiach II stopnia (3-dniowy system kształcenia). Na bazie interdyscyplinarnej wiedzy w dziedzinie nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych proponujemy interesującą i nieszablonową ofertę programową przygotowującą kompetentną kadrę w zakresie kosmetologii holistycznej, gotową do poszukiwania nowych rozwiązań i rozumiejącą potrzebę kreowania swoistej kultury kosmetologicznej. Zakładane przez nas efekty uczenia się harmonizują z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą Uniwersytetu i koncentrują się na 3 głównych nurtach aktywności kosmetologicznej powiązanych z 3 dyscyplinami do których kierunek został przyporządkowany:
  • z obszaru nauk farmaceutycznych zgłębisz podstawy chemii, fizyki i biologii niezbędne do zrozumienia funkcjonowania organizmu oraz procesów i właściwości związanych z lekiem dermatologicznym i szeroko pojętym kosmetykiem; poznasz kompozycje, zastosowania upiększających/leczniczych surowców naturalnych/ syntetycznych, tajniki wytwarzania i formulacji kosmetyku, kontroli jakości surowca i kosmetyku oraz jego aktywności biologicznej, skuteczności i bezpieczeństwa
  • z obszaru nauk medycznych poznasz budowę, funkcje i tajniki ludzkiego ciała, jego funkcjonowanie w stanie zdrowia i choroby oraz szeroko pojęte schorzenia skóry i jej przydatków w zakresie właściwym dla kierunku Kosmetologia
  • z obszaru nauk o zdrowiu poznasz zagadnienia dotyczące estetyki i pielęgnacji ciała ludzkiego, dbałości o jego piękno i urodę, zachowań promujących zdrowy tryb życia, profilaktyki chorób skóry i przedwczesnych, zewnętrznych oznak starzenia, pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, współpracy z dermatologiem, alergologiem, lekarzem medycyny estetycznej i innym specjalistą,
 • DLACEGO WARTO STUDIOWAĆ KOSMETOLOGIĘ NA UMLUB-IE - z uwagi na unikalny w skali kraju model kształcenia, w okresie 2-ch pierwszych semestrów, w ramach studiów I stopnia, student osiąga wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnie rozumianej kosmetyki jako rzemiosła. Dalsza edukacja to nabywanie kompetencji w sferze profesjonalnej kosmetologii w aspekcie pracy w gabinecie kosmetologicznym, tworzenia kosmetyków, kontroli ich jakości oraz doskonalenia komunikacji w relacji i „rozmowie kontrolowanej” z klientem, komunikacji w zespole i z innymi grupami zawodowymi, instytucjami i organizacjami. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, profesjonalne wyposażenie Pracowni Dydaktycznych i Gabinetu Kosmetologicznego zapewniają dużą ilość i różnorodność zajęć praktycznych. Od 2-go roku studiów I stopnia i w ramach studiów II stopnia student wchodzi w system ćwiczeń z udziałem Pacjenta Symulowanego, zaś na 3 roku studiów I stopnia i na studiach II stopnia odbywa zajęcia praktyczne w salonikach Uniwersyteckiego Gabinetu Kosmetologicznego, mając możliwość wykonywania zabiegów również wśród seniorów. Studenci kosmetologii odbywają także zajęcia kierunkowe w oddziałach klinicznych, co pozwala na wielokierunkowe, interdyscyplinarne i kompleksowe spojrzenie, przydatne w realnej pracy świadomego kosmetologa.
 • STUDIUJĄC KOSMETOLOGIĘ DOWIESZ SIĘ:
  • jak posługiwać się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii
  • jak współpracować z lekarzem/specjalistą (dermatologiem, chirurgiem plastycznym, lekarzem medycyny estetycznej) w zakresie zleconych zabiegów i w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
  • w jaki sposób należy dobierać zabiegi do konkretnych przypadków, jak je zaplanować i poprawnie wykonać,
  • jak stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,
  • jak organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny, jak pracować w zespole i nim kierować, jak współpracować z firmami branży beauty i pokrewnymi.
   Nauczymy Cię:
  • profesjonalnego wykonywania zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • twórczego działania w temacie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała,
  • rozpoznawania wad, defektów i chorób skóry,
  • współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd klienta,
  • zasad receptury kosmetyków, podstawowych technologii wytwarzania kosmetyków, w tym właściwości biologicznych, leczniczych i kosmetycznych składników aktywnych,
  • oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych w kontekście bezpieczeństwa klienta,
  • postępowania w procesie rejestracji kosmetyków,
  • posługiwania się językiem obcym-specjalistycznym właściwym dla kosmetologów,
   Otrzymasz również wiedzę w zakresie:
  • edukacji zdrowotnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia, 
  • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi,
  • nawiązywania łatwego kontaktu, relacji zaufania i budowania więzi z potencjalnym klientem, okazywania troski o jego dobro, szacunku i tolerancji.
 • KOŁO NAUKOWE - W ramach Kół Naukowych, szczególnie koła CosmeticUM możesz zgłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności oraz brać czynny udział w Konferencjach Naukowych i wydarzeniach kosmetologicznych, np. Targi Beauty Forum, Kongres i Targi Kosmetyczne LNE. Koło Naukowe umożliwia studentom wymianę doświadczeń w zakresie szkoleń, wydarzeń naukowych i umiejętności praktycznych. Dużym zainteresowaniem cieszy się naukowa działalność koła, która systematycznie poszerza swój dorobek i przynosi realne efekty. Jako członek koła możesz aplikować o stypendium rektora i stypendia wojewódzkie: stypendium Prezydenta Miasta Lublin w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” oraz  Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Uczestnictwo w Kołach Naukowych zwiększa Twoją szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Stajesz się bardziej atrakcyjny na rynku pracy, rozwijasz umiejętności interpersonalne, nabywasz wyjątkowe i cenne kwalifikacje, które możesz skutecznie wykorzystać w różnych miejscach pracy kosmetologa m.in. w laboratoriach kosmetycznych, we własnej działalności gospodarczej, w pracy naukowej, czy też prowadząc szkolenia specjalistyczne dla branży beauty. 
 • PROFIL ABSOLWENTA - Kształcenie na fundamencie najnowszych osiągnięć naukowych, oparte o Polskie Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowane do zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwi Ci wybór profilu zatrudnienia i podjęcia zróżnicowanych aktywności zawodowo-społecznych, takich jak:
  • pielęgnacja ciała i urody w gabinecie kosmetycznym, centrach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klinikach zdrowia i urody, sanatoriach,
  • asysta lekarza medycyny estetycznej i lekarza dermatologa,
  • kuratela kosmetologiczna nad pacjentem onkologicznym, geriatrycznym i po zabiegach medycznych,
  • kontrola jakości kosmetyku w laboratoriach kosmetycznych, placówkach naukowo-badawczych i pokrewnych,
  • praca na uczelni i przygotowywanie doktoratu,
  • wytwarzanie kosmetyków w przemyśle farmaceutycznym/kosmetycznym,
  • przyjmowanie roli doradcy, dermokonsultanta, dystrybutora, promotora zdrowego stylu życia, edukatora lub obranie ścieżki kariery naukowej i pracy dydaktycznej,
  • sprawowanie funkcji menadżera w zakresie świadczenia usług kosmetycznych.

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 4720

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

 

 

Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.

 

Student zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania choro-bom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i jest przygotowany do pracy w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 4720

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat położnictwa

 

 

Studia przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w od-niesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu.

 

Student zdobywa ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej.

 

Uczy się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

 

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 3675

Liczba egzaminów/zaliczeń: 20 egz. (w tym 1 egz. flagowy), zaliczenia z oceną-67, zaliczeń-54

Liczba przedmiotów: 66 (w tym 45 przedmioty kliniczne) + 11 praktyk

Liczba godzin praktycznych: 960 (miejsce odbywania praktyk: SOR, ZRM, Oddział Pediatrii, Oddział Chirurgii, Oddział Kardiologii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Odział Neurologii, Oddział Ortopedyczno-urazowy)

Tytuł zawodowy: licencjat

 

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego to bardzo odpowiedzialna praca, od której zależy zdrowie i życie ludzi. Ratownik medyczny niejednokrotnie poświęca się, aby nieść pomoc i ratunek dla zagrożonego zdrowia i życia ludzkiego. Osoby studiujące na tym kierunku cechuje altruizm i empatia, tak potrzebne później w codziennej pracy. Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przekazują wiedzę, kształtują umiejętności i postawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej najtrudniejszej nawet sytuacji.

 

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w: zakłady opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne udzielające świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego; Szpitalny Oddział Ratunkowy; Zespoły Ratownictwa Medycznego; Dyspozytornie Medyczne; Struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych; organy administracji samorządowej i rządowej wykonujące zadania w zakresie systemu ratownictwa medycznego: Wojsko Polskie, Policja, Straż Miejska; organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na rzecz ratownictwa: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Ochotnicze Straże Pożarne, Polski Związek Motorowy, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej; zakładowe służby ratownicze; szkoły i ośrodki szkoleniowe prowadzące edukację w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 3779, w tym praktycznych 2667

Liczba egzaminów: 13

Tytuł zawodowy: licencjat

 

Studia na kierunku techniki dentystyczne UM w Lublinie to studia licencjackie trwające 3 lata. Studenci kierunku są doskonale przygotowani do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, w publicznych i niepublicznych pracowniach protetycznych, do prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej. Są to studia dla osób, które na stałe chcą się związać ze stomatologią. Jest więc to świetne uzupełnieni kierunku lekarsko – dentystycznego. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych dziedzinami tj: technika ortodontyczna i protetyka dentystyczna.

 

W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:

 • metody rehabilitacji narządu żucia
 • zna podstawy diagnostyki protetycznej-analizę modeli, charakterystykę podstawowych konstrukcji protetycznych, elementy planu leczenia protetycznego
 • zna uwarunkowania kliniczne czynności laboratoryjnych w wykonawstwie protez
 • umie wykonać protezy stałe i ruchome zgodnie z zaleceniami lekarza oraz  współczesną wiedzą techniczno-dentystyczną
 • umie ocenić potrzeby i dobór materiałów wymaganych do wykonywania prac protetycznych z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych tych materiałów
 • potrafi dokonywać wyboru technologii stosownej do rodzaju wykonywanych protez

 

Liczba przedmiotów: 33. Wiodącymi są przedmioty zawodowe: technika protetyczna, technika ortodontyczna, modelarstwo i rysunek, materiałoznawstwo techniczno – dentystyczne, inżynieria warstwy wierzchniej, konstrukcje protez stałych i ruchomych, technologia ceramiczna,  technologia odlewnicza w technice dentystycznej. Studenci swoją wiedzę wzbogacają również na przedmiotach takich jak: anatomia, technologia polimerów, organizacja i zarządzanie pracownia technik dentystycznych.

 

Koła Naukowe: Koło Protetyczne i Koło Ortodontyczne

 
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin dydaktycznych: 1988

Liczba punktów ECTS: 120

Tytuł zawodowy: magister

 

 

Program kształcenia oferuje rozwinięcie i pogłębienie wyszkolenia medycznego i klinicznego w zakresie dietetyki i żywienia człowieka zdrowego i chorego, kładąc nacisk na te aspekty działalności dietetyka, które dotyczą współczesnych zagrożeń zdrowotnych (prewencja pierwotna i wtórna chorób dietozależnych), a także profesjonalnego wkładu dietetyka do działalności zespołów terapeutycznych i promujących zdrowie.

 

Studia obejmują prawne, organizacyjne i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia  własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym.

 

Student będzie przygotowany do podejmowania zatrudnienia i wykonywania praktyki dietetycznej w zróżnicowanych formach zatrudnienia, m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, poradniach dietetycznych  oraz w innych instytucjach działających w obszarze sektora żywnościowego. Kształcenie może kontynuować w szkole doktorskiej.

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Liczba godzin dydaktycznych: 2225

Liczba punktów ECTS: 120

Tytuł zawodowy: magister

 

 

Studia przygotowują do samodzielnego lub zespołowego wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektro-kardiografii, elektroencefalografii i audiometrii.

 

W programie studiów duży nacisk położono na naukę dwóch języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do dalszych szkoleń i pracy naukowej.

 

Realizacja przedmiotów przybliżających rynek aparatury medycznej w Polsce i na świecie zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Elementy kontraktowania i refundacji świadczeń radiologicznych z NFZ pozwolą zaś na kierowanie jednostkami leczniczymi z zakresu diagnostyki obrazowej.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej.

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne ; niestacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Liczba godz. dydaktycznych: 1300

Liczba punktów ECTS: 120

Tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa

 

Studia kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie, elementów dydaktyki medycznej oraz moduł kształcenia poświęcony zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej w, której priorytetowe miejsce zajmuje edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

 

Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się: sprawdzian ustny wiedzy z zakresu nauk społecznych, klinicznych i opieki pielęgniarskiej oraz zrealizowanie projektu badawczego, którego wyniki opisane są w formie pracy dyplomowej.

 

Absolwent uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne ; niestacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Liczba godz. dydaktycznych:  1300

Liczba punktów ECTS: 120

Tytuł zawodowy: magister  położnictwa

 

Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych. Kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.

 

 

Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin: 1520-1525 godzin, 10 egzaminów, 56 zaliczeń, 1 egzamin flagowy
Liczba przedmiotów: 66 przedmiotów, 3 przedmioty kliniczne, 40 godzin praktyk zawodowych: Wojewódzki Odział Lubelski Narodowego Fundusz Zdrowia, Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy w Lublinie, Dział administracji w podmiotach leczniczych
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister

 

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne jest przygotowanie profesjonalnych kadr, które samodzielnie będą mogły prowadzić działania w obszarze zdrowia publicznego oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia zarówno w ramach struktur publicznych, jaki i niepublicznych oraz działań trzeciego sektora. Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne jest ważne i konieczne ze względu na obecnie zachodzące zmiany demograficzne, klimatyczne i zdrowotne oraz wiążące się z tym wymagania systemu ochrony zdrowia oraz polityki zdrowotnej i społecznej w zakresie zatrudniania specjalistów zdrowia publicznego.

 

Jeżeli chcesz zajmować się profilaktyką medyczną, polityką zdrowotną i społeczną oraz administrowaniem ochrony zdrowia, to jest to kierunek dla Ciebie.

 

Założeniem tego kierunku jest połączenie wiedzy z zakresu medycyny, zdrowia publicznego oraz prawa i zarządzania w różnych podmiotach systemu ochrony zdrowia. 

 

W czasie studiów wykształcone są następujące umiejętności dotyczące: 
- oceny stan zdrowia populacji,
- przeprowadzenia wywiadu na temat objawów choroby i stylu życia, 
- przekazywania wiedzy społeczeństwu jak należy zapobiegać chorobom, walczyć z nałogami,
- podejmowania decyzji i pewnych działań w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (np. choroby układu krążenia), społecznych (np. bezrobocie, przemoc) i organizacyjnych (np. zarządzanie placówkami ochrony zdrowia),
- interpretacji przepisów prawnych,
- zarządzania podmiotem leczniczym,
- prowadzenia dokumentacji medycznej,
- realizacji programów profilaktycznych,
- prowadzenia edukacji zdrowotnej.

 

Absolwent posiada umiejętności umożliwiające włączenie się w realizacje zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Absolwent posiada umiejętności szczegółowe dotyczące identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości, rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich, planowania, opracowania, organizowania oraz  oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych oraz merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi, koordynowania działań instytucji oraz zarządzania w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania podmiotami leczniczymi i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym.
Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, w jednostkach nadzoru sanitarnego, jednostkach ochrony i kontroli środowiska, instytucjach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz w instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent jest przygotowany do dalszego rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Kontakt

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin

© 2022 ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developed by: inż. Marcin Czochra