Dietetyka

Wymagania przedmiotowe:

  • studia pierwszego stopnia:

do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna), chemii, fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

  • studia drugiego stopnia:

Średnia ocen z całego toku studiów uzyskana na danym kierunku oraz wynik ukończenia studiów jako dodatkowe kryterium w przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez grupę osób kandydujących większą niż liczba wolnych miejsc.

Wymagane jest zaświadczenie zawierające wynik ukończenia studiów oraz średnią ocen z całego toku studiów. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

Na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby kandydujące legitymujące się dyplomem ukończenia studiów:

  • co najmniej pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka, pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, biotechnologia,biologia, chemia, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, żywienie człowieka i ocena żywności lub
  • jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, lekarski, chemia medyczna, fizyka medyczna

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Biomedyczny
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów
Liczba godzin dydaktycznych: 3352
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia realizowane w uczelni medycznej kształcą specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka. Absolwenci kierunku w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk w wielu obszarach aktywności zawodowej. Do tycj aktywności należą między innymi: postępowanie żywieniowe w leczeniu chorób dietozależnych w różnych specjalnościach klinicznych i profilaktyka chorób dietozależnych.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, planowania racjonalnego żywienia, doboru diety w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem, a także dotyczące  technologii przygotowywania i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i potraw.

Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyk w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej i innych podmiotach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, oferujących poszerzenie i uszczegółowienie kompetencji zawodowych zdobywanych na studiach pierwszego stopnia.

 

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 1988
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister

 

Program kształcenia oferuje rozwinięcie i pogłębienie wyszkolenia medycznego i klinicznego w zakresie dietetyki i żywienia człowieka zdrowego i chorego, kładąc nacisk na te aspekty działalności dietetyka, które dotyczą współczesnych zagrożeń zdrowotnych (prewencja pierwotna i wtórna chorób dietozależnych), a także profesjonalnego wkładu dietetyka do działalności zespołów terapeutycznych i promujących zdrowie.

Studia obejmują prawne, organizacyjne i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym.

Student będzie przygotowany do podejmowania zatrudnienia i wykonywania praktyki dietetycznej w zróżnicowanych formach zatrudnienia w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, poradniach dietetycznych  oraz w innych instytucjach działających w obszarze sektora żywnościowego. Kształcenie może kontynuować w szkole doktorskiej.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5