Dietetyka

WydziałWydział Biomedyczny

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 3352

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat

 

 

Studia realizowane w uczelni medycznej kształcą specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk w wielu obszarach aktywności zawodowej, z uwzględnieniem postępowania żywieniowego w leczeniu chorób dietozależnych w różnych specjalnościach klinicznych i profilaktyki chorób dietozależnych.

 

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, planowania racjonalnego żywienia, doboru diety w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem, a także dotyczące  technologii przygotowywania i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i potraw.

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyk w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej i innych podmiotach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, oferujących poszerzenie i uszczegółowienie kompetencji zawodowych zdobywanych na studiach I stopnia.

 

Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin dydaktycznych: 1988

Liczba punktów ECTS: 120

Tytuł zawodowy: magister

 

 

Program kształcenia oferuje rozwinięcie i pogłębienie wyszkolenia medycznego i klinicznego w zakresie dietetyki i żywienia człowieka zdrowego i chorego, kładąc nacisk na te aspekty działalności dietetyka, które dotyczą współczesnych zagrożeń zdrowotnych (prewencja pierwotna i wtórna chorób dietozależnych), a także profesjonalnego wkładu dietetyka do działalności zespołów terapeutycznych i promujących zdrowie.

 

Studia obejmują prawne, organizacyjne i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia  własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym.

 

Student będzie przygotowany do podejmowania zatrudnienia i wykonywania praktyki dietetycznej w zróżnicowanych formach zatrudnienia, m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, poradniach dietetycznych  oraz w innych instytucjach działających w obszarze sektora żywnościowego. Kształcenie może kontynuować w szkole doktorskiej.

 

Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5