Pielęgniarstwo

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów
Liczba godzin dydaktycznych: 4720
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

Warunki rekrutacji: zobacz

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia:

  • przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta,
  • umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
  • są adresowane do osób odpowiedzialnych i gotowych do pomocy innym, łatwo nawiązujących kontakty i umiejących pracować w zespole.

Absolwent:

  • po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza,
  • student jest przygotowany do pracy w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych,
  • student może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne.
Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry
Liczba godz. dydaktycznych: 1300
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących.

 

Studia:

  • kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie, elementów dydaktyki medycznej oraz moduł kształcenia poświęcony zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej, w której priorytetowe miejsce zajmuje edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
  • studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się: sprawdzian ustny wiedzy z zakresu nauk społecznych, klinicznych i opieki pielęgniarskiej oraz zrealizowanie projektu badawczego, którego wyniki opisane są w formie pracy dyplomowej.

Absolwent:

  • uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5