Pielęgniarstwo

Wymagania przedmiotowe:

 • studia pierwszego stopnia:

do wyboru dwa przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna) lub matematyki.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

 • studia drugiego stopnia

średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na kierunku pielęgniarstwo oraz wynik ukończenia studiów jako dodatkowe kryterium w przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez grupę osób kandydujących większą niż liczba wolnych miejsc.

Wymagane jest zaświadczenie zawierające wynik ukonczenia studiów oraz średnią ocen z całego toku studiów. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 

Na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo mogą ubiegać się osoby kandydujące, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów
Liczba godzin dydaktycznych: 4720
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia:

 • przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta,
 • umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 • są adresowane do osób odpowiedzialnych i gotowych do pomocy innym, łatwo nawiązujących kontakty i umiejących pracować w zespole.

Absolwent:

 • po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza,
 • student jest przygotowany do pracy w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych,
 • student może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

 

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne.
Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry
Liczba godz. dydaktycznych: 1300
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących.

 

Studia:

 • kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie, elementów dydaktyki medycznej oraz moduł kształcenia poświęcony zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej, w której priorytetowe miejsce zajmuje edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się: sprawdzian ustny wiedzy z zakresu nauk społecznych, klinicznych i opieki pielęgniarskiej oraz zrealizowanie projektu badawczego, którego wyniki opisane są w formie pracy dyplomowej.

Absolwent:

 • uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5