Położnictwo

Wymagania przedmiotowe:

 • studia pierwszego stopnia

do wyboru dwa przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna) lub matematyki

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

 • studia drugiego stopnia

średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na kierunku położnictwo oraz wynik ukończenia studiów jako dodatkowe kryterium w przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez grupę osób kandydujących większą niż liczba wolnych miejsc. Wymagane jest zaświadczenie zawierające wynik ukonczenia studiów oraz średnią ocen z całego toku studiów. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 

Na studia drugiego stopnia na kierunek położnictwo mogą ubiegać się osoby kandydujące, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów
Liczba godzin dydaktycznych: 4720
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat położnictwa

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia:

 • przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu,
 • kształtują umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej,
 • kształtują umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • są adresowane dla osób odpowiedzialnych, łatwo nawiązujących kontakty, wrażliwych i empatycznych.

Absolwent:

 • jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu,
 • może podjąć naukę na studiach drugiego stopnia.

 

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry
Liczba godz. dydaktycznych: 1300
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister położnictwa

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących.


Studia:

 • dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych,
 • kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych,
 • kształtują możliwość wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, do pracy na stanowisku kierowniczym oraz w administracji państwowej i samorządowej,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych i publikowania otrzymanych wyników. 
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5