Rejestracja - Wyniki rekrutacji

 
UWAGA:

Kandydat, będący studentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.

 
Proces rejestracji elektronicznej kandydata na studia składa się z następujących kroków:
 1. Krok 1 – wprowadzenia danych (osobowe, teleadresowe) poprzez stronę https://rekrutacja2023.umlub.pl/default.aspx, zgodnie z terminarzem zobacz tutaj;
 2. Krok 2 – utworzenia dla kandydata konta rekrutacyjnego (jedno główne konto dla wszystkich kierunków);
 3. Krok 3 – wyboru przez kandydata z konta kierunku/kierunków studiów;
  1. 3a – uiszczenia opłaty rekrutacyjnej za kierunek/kierunki studiów;
  2. 3b – wpisanie informacji o wynikach i szkole.

Kroki po etapie rejestracji to:

 1. Krok 4 - ogłoszenie list rekrutacyjnych przez UM w Lublinie - (harmonogram - zobacz tutaj),
 2. Krok 5 - złożenie dokumentów (przyjęcie kandydata) - (wykaz - zobacz tutaj),
 3. Krok 6 - wydanie zaświadczenia o wpisie (przyjęciu), bądź odmowie przyjęcia,
 4. Krok 7 - inaguaracja roku akademickiego/immatrykulacja.
Login do kontajest nim adres email podany podczas rejestracji,
Hasło do konta: dowolny ciąg znaków składający się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedna duża i mała litera oraz jeden znak niealfanumeryczny (@, %, $, ~, itp.).
Cały proces wprowadzania wymaganych danych do modułu, w celu założenia głównego konta rekrutacyjnego, musi przebiegać w sposób ciągły, nie można zamykać, ani odświeżać przeglądarki internetowej.

Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez Zatwierdzenie danych w formularzu „Podsumowanie” oraz wyświetleniu informacji w kolejnym formularzu „Dane zostały pomyślnie zapisane”.

 

 1. Kandydat rozpoczyna rejestrację poprzez wejście na stronę: rekrutacja2023.umlub.pl;
 2. W oparciu o poszczególne formularze rejestracyjne kandydat:
  1. ​wypełnia formularze dotyczące danych osobowych, teleadresowych;
  2. zamieszcza zdjęcie w postaci elektronicznej;
  3. wybiera posiadaną maturę;
  4. podaje hasło do konta głównego oraz potwierdza podany wcześniej adres email.
 3. W przedostatnim formularzu rejestracyjnym kandydat ma możliwość sprawdzenia wprowadzonych przez siebie danych, jak i wybrania opcji poprawienia ich (Popraw dane).
 4. W momencie zaakceptowania wprowadzonych danych zostanie wyświetlony w ostatnim formularzu komunikat „Dane zostały zapisane pomyślnie” i nastąpi założenie konta (przejdź do Kroku nr 2).

 

Następnie kandydaci dokonują wyboru kierunku (Krok 3) oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną (Krok - 3a).

Założone konto będzie:

 1. służyło kandydatowi do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, Przejdź do zakładki „Limity przyjęć”, aby zobaczyć w jakiej formie dany kierunek jest prowadzony - zobacz tutaj;
 2. przypisane do kandydata od początku do końca całego procesu rekrutacyjnego.  
 
Komisja nie będzie zamieszczała w koncie żadnych komunikatów dotyczących pozycji kandydata na listach rekrutacyjnych (rezerwowa, lista osób wstępnie zakwalifikowanych, komunikat deklaracyjny).
 
Przyciski, które znajdują się w koncie:
 • są aktywne przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego:
  1. ​Zmień hasło - zmiana hasła przez kandydata;
  2. Zmień e-mail/login - zmiana e-mail kandydata, który jest loginem do konta.
 • nie są aktywne przez cały okres rekrutacji:
  1. Edytuj dane - możliwość edycji i zmiany z możliwością zapisania danych podanych podczas rejestracji. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej;
  2. Dodaj kierunek studiów - możliwość dokonania wyboru kierunku i zapisania się na niego. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej;
  3. Wpisz do systemu pkt/oceny z matury - kandydat podaje informacje o świadectwie maturalnym oraz wpisuje pkt/oceny maturalne. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej.
 
W momencie pierwszego zalogowania się kandydata do konta rekrutacyjnego, widoczne są następujące przyciski:
 1. Zmień hasło;
 2. Zmień e-mail/login;
 3. Edytuj dane;
 4. Dodaj Kierunek.
Na tym etapie kandydat może wybrać i dokonać zapisu na interesujący Jego kierunek studiów, który zostały szerzej opisany w Kroku 3.
 
Po dodaniu kierunku studiów, w koncie rekrutacyjnym prócz wyżej wymienionych przycisków pojawiają się również na dole w postaci przycisków wybrane przez kandydata kierunki studiów. Kandydat wchodząc w konkretny kierunek studiów, ma możliwość:
 1. dokonania opłaty rekrutacyjnej - zobacz Krok 3a;
 2. wpisanie punktów/ocen maturalnych oraz informacji o szkole i świadectwie/dyplomie - zobacz Krok 3b;
 3. pobrania w formacie pdf skierowania do lekarza medycyny pracy;
 4. pobrania w formacie pdf druku podania o przyjęcie.

W oparciu o założone konto rekrutacyjne, kandydat dopiero wtedy może dokonać wyboru swoich kierunków studiów.

 
W tym celu używa przycisku „Dodaj kierunek” znajdujący się w dolnej części konta rekrutacyjnego.
 
Następnie w kolejnych dwóch formularzach:
formularz 1 - wybiera kierunek studiów, o który zamierza ubiegać się;
formularz 2 - wybiera formę studiowania (stacjonarne lub niestacjonarne) przypisaną do tego kierunku.
 
Po zakończonym wyborze kierunku i formy, kandydat zostanie poproszony o zatwierdzenie tego wyboru. Po wykonaniu tej czynności, kandydat będzie miał możliwość dodania kolejnego kierunku „Dodaj kolejny kierunek studiów, o który chcesz się ubiegać” lub powrotu do menu głównego „Powrót”.
 
Po wykonaniu ww. czynności zostanie utworzony w koncie rekrutacyjnym kandydata odnośnik do kierunku, przy którym będzie widoczna informacja o postępie procesu rejestracji, czyli: 
 1. dokonana/nie dokona wpłata rekrutacyjna - Krok 3a;
 2. wpisane/nie wpisane punkty lub oceny maturalne, średnia ocen - Krok 3b.
 
Również przy danym kierunku będzie widniała informacja o nadanym numerze rekrutacyjnym, który został przyporządkowany:
 1. dla tego kandydata,
 2. dla tego konkretnego kierunku studiów.
Ten numer rekrutacyjny będzie pojawiał się podczas postępowania rekrutacyjnego na listach rekrutacyjnych. W oparciu o ten numer kandydat szuka siebie na listach i sprawdza swoją pozycję. 
 
Przykładowy numer rekrutacyjny - 02S01123:
02 - kod kierunku - kierunek lekarsko-dentystyczny
S/N - oznaczenie formy studiowania - stacjonarne/niestacjonarne,
01123 - wzrastający numer cyfrowy nadany przez moduł dla kandydata.
Numer rachunku rekrutacyjnego:
 1. przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności;
 2. zostanie udostępniony w koncie głównym kandydata;
 3. przypisany jest do konkretnego kierunku;
 4. kandydat ubiegający o przyjęcie na więcej, niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy z nich,
 5. opłata rekrutacyjna wniesiona w danym dniu rejestracji elektronicznej, jest księgowana na koncie Uczelni w dniu następnym. W przypadku dokonania wpłaty danego dnia w godzinach wieczornych, opłata jest księgowana na drugi dzień. Najszybsze przekazenie wpłaty (przelewu), nastąpi po dokonaniu operacji w systemie PayU, którego link znajduje się w koncie kandydata - dany kierunek studiów - zakładka Opłaty.
 
Za postępowanie rekrutacyjne opłatę należy wnosić w terminach elektronicznej rejestracji.
 
Kandydat, aby pozyskał numer rachunku do wpłaty, zobowiązany jest:
 1. zalogować się do głównego konta rekrutacyjnego;
 2. wybrać kierunek studiów znajdujący się w "Dokonanych rejestracjach";
 3. następnie wybrać „Opłaty”, który znajduje się przy każdym kierunku studiów.
 4. Kandydat może:
  1. spisać/skopiować numer rachunku wraz z tytułem wpłaty,
  2. wydrukować poprzez polecenie „Drukuj formularz”,
  3. lub kliknąć "Zapłacić online" i zapłacić przez system PayU.
 

momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za kierunek studiów,

napis Brak opłaty 

zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana.

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, jest możliwe przesłanie już opłaconego druku drogą email - zobacz w zakładce Kontakt.

Kandydaci wprowadzają:

 1. punkty/oceny maturalne - dotyczy osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie studia (nie dotyczy studiów II stopnia) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie korzysta z systemu KReM - Krajowy Rejestr Matur;
 2. informacje o szkole średniej;
 3. informacje o świadectwie maturalnym;
 4. informacje o dyplomie matury IB, EB;
 5. informacje o aneksie maturalnym - dokument, który zostaje wydany osobom poprawiającym przedmioty maturalne;
 6. informacje o zaświadczeniu z OKE - otrzymują osoby legitymujące się „starą polską maturą” (matura przed 2005 rokiem), które podchodziły do matury na zasadach nowej matury.

 

Punkty za egzamin manualny (kierunek techniki dentystyczne) oraz przeliczone na punkty wyniki matur zagranicznych zostaną wprowadzone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Kandydat:
 1. ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie po otrzymaniu świadectwa matrualnego/zaświdaczenia z OKE, zobowiązany jest uzupełnić informacje o szkole i wynikach;
 2. nie przelicza punktów/ocen maturalnych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy oceny/punkty według zasad postępowania rekrutacyjnego na punktację końcową.
 3. Informacja o wpisaniu punktów, jak i braku wpisania punktów przez kandydata pojawi się w koncie rekrutacyjnym kandydata.
 
Uwaga:
Kandydat zobowiązany jest wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zarejestrowanego kierunku studiów.
 
W tym celu należy:
 1. zalogować się do konta;
 2. wybrać kierunek studiów znajdujący się w "Dokonanych rejestracjach";
 3. następnie z tabeli przy danym kierunku studiów wybrać "Wpisz oceny/pkt oraz informacje o szkole";
 4. moduł otworzy dwa nowe formualrze odpowiednie dla wybranego kierunku studiów i rodzaju matury:
  1. pierwszy - ukończona szkoła średnia - wpisujemy informacje dotyczące szkoły, świadectwa;
  2. drugi - Ocena/Punkty - podajemy oceny/punkty do tabeli oraz zaznaczamy poziom zdawania i przedmiot. W poszczególnych wierszach tabeli zapisujemy wprowadzone/zaznaczone dane oraz zatwierdzamy na dole strony. Prosimy o sprawdzenie wprowadzenia wymaganych danych w szczególności w formularzu Oceny/Punkty oraz Drukuj podanie o przyjęcie!

 

UWAGA:

 

W momencie:

 1. zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za dany kierunek studiów, napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana (to jest potwierdzenie wpływu środków na konto uczelni za konkrenty kierunek studiów),
 2. również tak samo się stanie, w przypadku podania punktów lub ocen dla danego kierunku studiów.
 
W oparciu o wykonanie powyższych czynności, napis w koncie rejestracja niezakończona zmieni się na rejestracja zakończona!
 
W tym momencie pełny proces rejestracji ze strony kandydata został zakończony, uczelnia przygotowuje się do ogłaszenia zgodnego z terminarzem, list rekrutacyjnych!

POSIADAM KONTO w systemie rekrutacyjnym

 • kandydat wykonuje kroki rejestracji 2 - 3b, zgodnie z opisem instrukcji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

NIE POSIADAM KONTA, dokonuje rejestracji po raz pierwszy

 • kandydat wykonuje wszystkie kroki rejestracji, zgodnie z opisem instrukcji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie - przejdź

Cały proces wprowadzania wymaganych danych do modułu, w celu założenia głównego konta rekrutacyjnego, musi przebiegać w sposób ciągły, nie można zamykać, ani odświeżać przeglądarki internetowej. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez Zatwierdzenie danych w formularzu „Podsumowanie” oraz wyświetleniu informacji w kolejnym formularzu „Dane zostały pomyślnie zapisane”.

 

 1. Kandydat rozpoczyna rejestrację poprzez wejście na stronę: rekrutacja2023.umlub.pl;
 2. W oparciu o poszczególne formularze rejestracyjne kandydat:
  1. ​wypełnia formularze dotyczące danych osobowych, teleadresowych;
  2. zamieszcza zdjęcie w postaci elektronicznej;
  3. wybiera posiadaną maturę;
  4. podaje hasło do konta głównego oraz potwierdza podany wcześniej adres email, który będzie loginem.
 3. W przedostatnim formularzu rejestracyjnym kandydat ma możliwość sprawdzenia wprowadzonych przez siebie danych, jak i wybrania opcji poprawienia ich (Popraw dane).
 4. W momencie zaakceptowania wprowadzonych danych zostanie wyświetlony w ostatnim formularzu komunikat „Dane zostały zapisane pomyślnie” i nastąpi założenie konta (przejdź do Kroku nr 2).

Założone konto będzie:

 1. służyło kandydatowi do ubiegania się o przyjęcie na studia, Przejdź do zakładki „Limity przyjęć”, aby zobaczyć w jakiej formie dany kierunek jest prowadzony – zobacz tutaj;
 2. przypisane do kandydata od początku do końca całego procesu rekrutacyjnego.  
 
Komisja nie będzie zamieszczała w koncie żadnych komunikatów dotyczących pozycji kandydata na listach rekrutacyjnych (rezerwowa, lista osób wstępnie zakwalifikowanych, komunikat deklaracyjny).
 
Przyciski, które znajdują się w koncie:
są aktywne przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego:
 1. ​Zmień hasło - zmiana hasła przez kandydata;
 2. Zmień e-mail/login - zmiana e-mail kandydata, który jest loginem do konta.
 
nie są aktywne przez cały okres rekrutacji:
 1. Edytuj dane - możliwość edycji i zmiany z możliwością zapisania danych podanych podczas rejestracji. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej;
 2. Dodaj kierunek studiów - możliwość dokonania wyboru kierunku i zapisania się na niego. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej.
 
W momencie pierwszego zalogowania się kandydata do konta rekrutacyjnego znajdują się następujące przyciski:
 1. Zmień hasło;
 2. Zmień e-mail/login;
 3. Edytuj dane;
 4. Dodaj Kierunek.
Na tym etapie kandydat może wybrać i dokonać zapisu na interesujący Jego kierunek studiów, które zostały szerzej opisany w Kroku 3.
 
Po dodaniu kierunku studiów, w koncie rekrutacyjnym prócz wyżej wymienionych przycisków pojawiają się również na dole w postaci przycisków wybrane przez kandydata kierunki studiów. Kandydat wchodząc w konkretny kierunek studiów, ma możliwość:
 1. dokonania opłaty rekrutacyjnej - zobacz Krok 3a;
 2. pobrania w formacie pdf skierowania do lekarza medycyny pracy;
 3.  pobrania w formacie pdf druku kwestionariusza osobowego.
W oparciu o założone konto rekrutacyjne, kandydat dopiero wtedy może dokonać wyboru swoich kierunków studiów.
 
W tym celu używa przycisku „Dodaj kierunek” znajdujący się w dolnej części konta rekrutacyjnego.
 
Następnie w kolejnych pojawiających się formularzach:
 1. wybiera kierunek studiów,
 2. wybiera formę studiowania,
 3. podaje informacje o ukończonej szkole wyższej.
 
Po wykonaniu ww. czynności, kandydat zostanie poproszony o zatwierdzenie tego wyboru. Po wykonaniu tego, kandydat będzie miał możliwość dodania kolejnego kierunku „Dodaj kolejny kierunek studiów, o który chcesz się ubiegać” lub powrotu do menu głównego poprzez „Powrót”.
 
W oparciu o to zostanie utworzony w koncie rekrutacyjnym kandydata odnośnik do kierunku, przy którym będzie widoczna informacja o postępie procesu rejestracji, czyli:dokonana/nie dokona wpłata rekrutacyjna - Krok 3a.
 
Również przy danym kierunku będzie widniała informacja o nadanym numerze rekrutacyjnym, który został przyporządkowany:
- dla tego kandydata,
- i dla tego konkretnego kierunku studiów.
Ten numer rekrutacyjny będzie pojawiał się podczas postępowania rekrutacyjnego na listach rekrutacyjnych. W oparciu o ten numer kandydat szuka siebie na listach i sprawdza swoją pozycję. 
 
Przykładowy numer rekrutacyjny - 02S01123:
02 - kod kierunku – kierunek lekarsko-dentystyczny
S/N – oznaczenie formy studiowania - stacjonarne/niestacjonarne,
01123 – wzrastający numer cyfrowy nadany przez moduł dla kandydata i dla tego wyboru kierunku.
Numer rachunku rekrutacyjnego:
 1. przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności;
 2. zostanie udostępniony w koncie głównym kandydata;
 3. przypisany jest do konkretnego kierunku;
 4. kandydat ubiegający o przyjęcie na więcej, niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy z nich.
 
Za postępowanie rekrutacyjne opłatę należy wnosić w terminach elektronicznej rejestracji.
 
Kandydat, aby pozyskał numer rachunku do wpłaty, zobowiązany jest:
 1. zalogować się do głównego konta rekrutacyjnego;
 2. wybrać kierunek studiów znajdujący się w "Dokonanych rejestracjach";
 3. następnie wybrać „Opłaty”, który znajduje się przy każdym kierunku studiów.
 4. Kandydat może:
  1. spisać/skopiować numer rachunku wraz z tytułem wpłaty,
  2. wydrukować poprzez polecenie „Drukuj formularz”,
  3. lub kliknąć "Zapłacić online" i zapłacić przez system PayU.
 

momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za kierunek studiów, napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana.

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, jest możliwe przesłanie już opłaconego druku drogą email - zobacz w zakładce Kontakt.

 

UWAGA:

W momencie:

 1. zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za dany kierunek studiów, napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana (to jest potwierdzenie wpływu środków na konto uczelni za konkrenty kierunek studiów),
 2. również tak samo się stanie, w przypadku oceny oraz średniej dla kandydatów ubiegających się o kierunek elektroradiologia.
 
W oparciu o wykonanie powyższych czynności w odpowiednich terminach, napis w koncie rejestracja niezakończona zmieni się na rejestracja zakończona!
 
W tym momencie pełny proces rejestracji ze strony kandydata został zakończony, uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia list rekrutacyjnych !

Podczas procesu rejestracji elektronicznej, kandydat musi umieścić w formularzu „Zdjęcie”, zdjęcie zgodne z wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego*:

 1. format pliku: jpg,
 2. nazwa zdjęcia: numer PESEL kandydata,
 3. wymiary: minimum 237x296 pikseli,
 4. na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty!

 

Uwaga:
 1. Zamieszczane zdjęcie musi spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna lub z lewym uchem).
 2. Zamieszczone zdjęcie drukowane będzie na pierwszej stronie podania o przyjęcia na studia (prawy górny róg).
 3. W przypadku przyjęcia na I rok studiów, zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5