Rejestracja na I rok studiów

 

Rejestracja elektroniczna zaczyna się od 1 czerwca - https://rekrutacja2023.umlub.pl/default.aspx

 

Wyniki rekrutacji sprawdzisz tutaj - http://wynikirekrutacji.umlub.pl/

 
 
UWAGA:
 1. Osoba kandydująca będąca studentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.
 2. Studia stacjonarne z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących na kierunku:
  • ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia,
  • kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł - studia drugiego stopnia.

 

Proces rejestracji elektronicznej składa się z następujących kroków:
 1. Krok 1 – wprowadzenia danych osobowych, teleadresowych poprzez stronę https://rekrutacja2023.umlub.pl/default.aspx, zgodnie z terminarzem zobacz tutaj;
 2. Krok 2 – utworzenia dla osoby kandydującej konta rekrutacyjnego (jedno główne konto dla wszystkich kierunków);
 3. Krok 3 – wyboru przez osobę kandydującą z konta kierunków studiów;

3a – uiszczenia opłaty rekrutacyjnej: 100 zł - kierunek techniki dentystyczne, 85 zł - na pozostałe kierunki studiów;

3b – wpisanie informacji o wynikach i szkole.

 

Kroki po etapie rejestracji to:

 1. Krok 4 - ogłoszenie list rekrutacyjnych przez UM w Lublinie - (harmonogram - zobacz tutaj),
 2. Krok 5 - złożenie dokumentów (przyjęcie osoby kandydującej) - (wykaz - zobacz tutaj),
 3. Krok 6 - wydanie zaświadczenia o wpisie (przyjęciu), bądź odmowie przyjęcia,
 4. Krok 7 - inaguaracja roku akademickiego lub immatrykulacja.
Login do konta: jest nim adres email podany podczas rejestracji,
Hasło do konta: dowolny ciąg znaków składający się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedna duża i mała litera oraz jeden znak niealfanumeryczny (@, %, $, ~, itp.).
Cały proces wprowadzania wymaganych danych do modułu, w celu założenia głównego konta rekrutacyjnego, musi przebiegać w sposób ciągły, nie można zamykać, ani odświeżać przeglądarki internetowej.

Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez Zatwierdzenie danych w formularzu „Podsumowanie” oraz wyświetleniu informacji w kolejnym formularzu „Dane zostały pomyślnie zapisane”.

 

 1. Osoba kandydująca rozpoczyna rejestrację poprzez wejście na stronę: rekrutacja2023.umlub.pl;
 2. W oparciu o poszczególne formularze rejestracyjne osoba kandydująca:
  1. ​wypełnia formularze dotyczące danych osobowych, teleadresowych;
  2. zamieszcza zdjęcie w postaci elektronicznej;
  3. wybiera posiadaną maturę;
  4. podaje hasło do konta głównego oraz potwierdza podany wcześniej adres email.
 3. W przedostatnim formularzu rejestracyjnym osoba kandydująca ma możliwość sprawdzenia wprowadzonych przez siebie danych, jak i wybrania opcji poprawienia ich (Popraw dane).
 4. W momencie zaakceptowania wprowadzonych danych zostanie wyświetlony w ostatnim formularzu komunikat „Dane zostały zapisane pomyślnie” i nastąpi założenie konta (przejdź do Kroku nr 2).

 

Następnie osoby kandydujące dokonują wyboru kierunku (Krok 3) oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną (Krok - 3a).

Założone konto będzie:

 1. służyło osobie kandydującej do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, Przejdź do zakładki „Limity przyjęć”, aby zobaczyć w jakiej formie dany kierunek jest prowadzony - zobacz tutaj;
 2. przypisane do osoby kandydującej od początku do końca całego procesu rekrutacyjnego.  
 
Komisja nie będzie zamieszczała w koncie żadnych komunikatów dotyczących pozycji osoby kandydującej na listach rekrutacyjnych (rezerwowa, lista osób wstępnie zakwalifikowanych, komunikat deklaracyjny).
 
Przyciski, które znajdują się w koncie:
 • są aktywne przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego:
  1. ​Zmień hasło - zmiana hasła przez osobę kandydującą;
  2. Zmień e-mail/login - zmiana e-mail osoby kandydującej, który jest loginem do konta.
 • nie są aktywne przez cały okres rekrutacji:
  1. Edytuj dane - możliwość edycji i zmiany z możliwością zapisania danych podanych podczas rejestracji. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej;
  2. Dodaj kierunek studiów - możliwość dokonania wyboru kierunku i zapisania się na niego. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej;
  3. Wpisz do systemu pkt/oceny z matury - osoba kandydująca podaje informacje o świadectwie maturalnym oraz wpisuje pkt/oceny maturalne. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej.
 
W momencie pierwszego zalogowania się osoby kandydującej do konta rekrutacyjnego, widoczne są następujące przyciski:
 1. Zmień hasło;
 2. Zmień e-mail/login;
 3. Edytuj dane;
 4. Dodaj Kierunek.
Na tym etapie osoba kandydująca może wybrać i dokonać zapisu na interesujący Jego kierunek studiów, który zostały szerzej opisany w Kroku 3.
 
Po dodaniu kierunku studiów, w koncie rekrutacyjnym prócz wyżej wymienionych przycisków pojawiają się również na dole w postaci przycisków wybrane przez osobę kandydującą kierunki studiów. Osoba kandydująca wchodząc w konkretny kierunek studiów, ma możliwość:
 1. dokonania opłaty rekrutacyjnej - zobacz Krok 3a;
 2. wpisanie punktów/ocen maturalnych oraz informacji o szkole i świadectwie/dyplomie - zobacz Krok 3b;
 3. pobrania w formacie pdf skierowania do lekarza medycyny pracy;
 4. pobrania w formacie pdf druku podania o przyjęcie.

W oparciu o założone konto rekrutacyjne, osoba kandydująca dopiero wtedy może dokonać wyboru swoich kierunków studiów.

 
W tym celu używa przycisku „Dodaj kierunek” znajdujący się w dolnej części konta rekrutacyjnego.
 
Następnie w kolejnych dwóch formularzach:
formularz 1 - wybiera kierunek studiów, o który zamierza ubiegać się;
formularz 2 - wybiera formę studiowania (stacjonarne lub niestacjonarne) przypisaną do tego kierunku.
 
Po zakończonym wyborze kierunku i formy, osoba kandydująca zostanie poproszona o zatwierdzenie tego wyboru. Po wykonaniu tej czynności, osoba kandydująca będzie mieć możliwość dodania kolejnego kierunku „Dodaj kolejny kierunek studiów, o który chcesz się ubiegać” lub powrotu do menu głównego „Powrót”.
 
Po wykonaniu ww. czynności zostanie utworzony w koncie rekrutacyjnym osoby kandydującej odnośnik do kierunku, przy którym będzie widoczna informacja o postępie procesu rejestracji, czyli: 
 1. dokonana/nie dokona wpłata rekrutacyjna - Krok 3a;
 2. wpisane/nie wpisane punkty lub oceny maturalne, średnia ocen - Krok 3b.
 
Również przy danym kierunku będzie widniała informacja o nadanym numerze rekrutacyjnym, który został przyporządkowany:
 1. dla tej osoby kandydującej,
 2. dla tego konkretnego kierunku studiów.
Ten numer rekrutacyjny będzie pojawiał się podczas postępowania rekrutacyjnego na listach rekrutacyjnych. W oparciu o ten numer osoba kandydująca szuka siebie na listach i sprawdza swoją pozycję. 
 
Przykładowy numer rekrutacyjny - 02S01123:
02 - kod kierunku - kierunek lekarsko-dentystyczny
S/N - oznaczenie formy studiowania - stacjonarne/niestacjonarne,
01123 - wzrastający numer cyfrowy nadany przez moduł dla osoby kandydującej.
Numer rachunku rekrutacyjnego:
 1. przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności;
 2. zostanie udostępniony w koncie głównym osoby kandydującej;
 3. przypisany jest do konkretnego kierunku;
 4. osoba kandydująca, ubiegając się o przyjęcie na więcej, niż jeden kierunek studiów, zobowiązana jest wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy z nich,
 5. opłata rekrutacyjna wniesiona w danym dniu rejestracji elektronicznej, jest księgowana na koncie Uczelni w dniu następnym. W przypadku dokonania wpłaty danego dnia w godzinach wieczornych, opłata jest księgowana na drugi dzień. Najszybsze przekazenie wpłaty (przelewu), nastąpi po dokonaniu operacji w systemie PayU, którego link znajduje się w koncie osoby kandydującej - dany kierunek studiów - zakładka Opłaty.
Za postępowanie rekrutacyjne opłatę należy wnosić w terminach elektronicznej rejestracji. 100 zł za kierunek techniki dentystyczne, a 85 zł za pozostałe kierunki studiów.
 
Osoba kandydująca, aby pozyskać numer rachunku do wpłaty, zobowiązana jest:
 1. zalogować się do głównego konta rekrutacyjnego;
 2. wybrać kierunek studiów znajdujący się w "Dokonanych rejestracjach";
 3. następnie wybrać „Opłaty”, który znajduje się przy każdym kierunku studiów.
 4. Osoba kandydująca może:
  1. spisać/skopiować numer rachunku wraz z tytułem wpłaty,
  2. wydrukować poprzez polecenie „Drukuj formularz”,
  3. lub kliknąć "Zapłacić online" i zapłacić przez system PayU.
W momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za kierunek studiów,

napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, jest możliwe przesłanie już opłaconego druku drogą email - zobacz w zakładce Kontakt.

Osoby kandydujące wprowadzają:

 1. punkty/oceny maturalne - dotyczy osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie studia (nie dotyczy studiów drugiego stopnia) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie korzysta z systemu KReM - Krajowy Rejestr Matur;
 2. informacje o szkole średniej;
 3. informacje o świadectwie maturalnym;
 4. informacje o dyplomie matury IB, EB;
 5. informacje o aneksie maturalnym - dokument, który zostaje wydany osobom poprawiającym przedmioty maturalne;
 6. informacje o zaświadczeniu z OKE - otrzymują osoby legitymujące się „starą polską maturą” (matura przed 2005 rokiem), które podchodziły do matury na zasadach nowej matury.

 

Punkty za egzamin manualny (kierunek techniki dentystyczne) oraz przeliczone na punkty wyniki matur zagranicznych zostaną wprowadzone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Osoba kandydująca:
 1. ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie po otrzymaniu świadectwa matrualnego/zaświdaczenia z OKE, zobowiązany jest uzupełnić informacje o szkole i wynikach;
 2. nie przelicza punktów/ocen maturalnych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy oceny/punkty według zasad postępowania rekrutacyjnego na punktację końcową.
 3. informacja o wpisaniu punktów, jak i braku wpisania punktów przez osobę kandydującą pojawi się w jej koncie rekrutacyjnym.
 
Uwaga:
Osoba kandydująca zobowiązana jest wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zarejestrowanego kierunku studiów.
 
W tym celu należy:
 1. zalogować się do konta;
 2. wybrać kierunek studiów znajdujący się w "Dokonanych rejestracjach";
 3. następnie z tabeli przy danym kierunku studiów wybrać "Wpisz oceny/pkt oraz informacje o szkole";
 4. moduł otworzy dwa nowe formualrze odpowiednie dla wybranego kierunku studiów i rodzaju matury:
  1. pierwszy - ukończona szkoła średnia - wpisujemy informacje dotyczące szkoły, świadectwa;
  2. drugi - Ocena/Punkty - podajemy oceny/punkty do tabeli oraz zaznaczamy poziom zdawania i przedmiot. W poszczególnych wierszach tabeli zapisujemy wprowadzone/zaznaczone dane oraz zatwierdzamy na dole strony. Prosimy o sprawdzenie wprowadzenia wymaganych danych w szczególności w formularzu Oceny/Punkty oraz Drukuj podanie o przyjęcie!

 

UWAGA:

 

W momencie:

 1. zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za dany kierunek studiów, napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana (to jest potwierdzenie wpływu środków na konto Uczelni za konkrenty kierunek studiów),
 2. również tak samo się stanie, w przypadku podania punktów lub ocen dla danego kierunku studiów.
 
W oparciu o wykonanie powyższych czynności, napis w koncie rejestracja niezakończona zmieni się na rejestracja zakończona!
 
W tym momencie pełny proces rejestracji ze strony osoby kandydującej został zakończony, Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia zgodnego z terminarzem, list rekrutacyjnych!

Cały proces wprowadzania wymaganych danych do modułu, w celu założenia głównego konta rekrutacyjnego, musi przebiegać w sposób ciągły, nie można zamykać, ani odświeżać przeglądarki internetowej. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez Zatwierdzenie danych w formularzu „Podsumowanie” oraz wyświetleniu informacji w kolejnym formularzu „Dane zostały pomyślnie zapisane”.

 

 1. Osoba kandydująca rozpoczyna rejestrację poprzez wejście na stronę: rekrutacja2023.umlub.pl;
 2. W oparciu o poszczególne formularze rejestracyjne osoba kandydująca:
  1. ​wypełnia formularze dotyczące danych osobowych, teleadresowych;
  2. zamieszcza zdjęcie w postaci elektronicznej;
  3. wybiera posiadaną maturę;
  4. podaje hasło do konta głównego oraz potwierdza podany wcześniej adres email, który będzie loginem.
 3. W przedostatnim formularzu rejestracyjnym osoba kandydująca ma możliwość sprawdzenia wprowadzonych przez siebie danych, jak i wybrania opcji poprawienia ich (Popraw dane).
 4. W momencie zaakceptowania wprowadzonych danych zostanie wyświetlony w ostatnim formularzu komunikat „Dane zostały zapisane pomyślnie” i nastąpi założenie konta (przejdź do Kroku nr 2).

Założone konto będzie:

 1. służyło osobie kandydującej do ubiegania się o przyjęcie na studia, Przejdź do zakładki „Limity przyjęć”, aby zobaczyć w jakiej formie dany kierunek jest prowadzony – zobacz tutaj;
 2. przypisane do osoby kandydującej od początku do końca całego procesu rekrutacyjnego.  
 
Komisja nie będzie zamieszczała w koncie żadnych komunikatów dotyczących pozycji osoby kandydującej na listach rekrutacyjnych (rezerwowa, lista osób wstępnie zakwalifikowanych, komunikat deklaracyjny).
 
Przyciski, które znajdują się w koncie:
są aktywne przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego:
 1. ​Zmień hasło - zmiana hasła przez osobę kandydującą;
 2. Zmień e-mail/login - zmiana e-mail osoby kandydującej, który jest loginem do konta.
 
nie są aktywne przez cały okres rekrutacji:
 1. Edytuj dane - możliwość edycji i zmiany z możliwością zapisania danych podanych podczas rejestracji. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej;
 2. Dodaj kierunek studiów - możliwość dokonania wyboru kierunku i zapisania się na niego. Aktywny tylko w okresie rejestracji elektronicznej.
 
W momencie pierwszego zalogowania się osoby kandydującej do konta rekrutacyjnego znajdują się następujące przyciski:
 1. Zmień hasło;
 2. Zmień e-mail/login;
 3. Edytuj dane;
 4. Dodaj Kierunek.
Na tym etapie osoba kandydująca może wybrać i dokonać zapisu na interesujący kierunek studiów, które zostały szerzej opisany w Kroku 3.
 
Po dodaniu kierunku studiów, w koncie rekrutacyjnym prócz wyżej wymienionych przycisków pojawiają się również na dole w postaci przycisków wybrane przez osobę kandydującą kierunki studiów. Osoba kandydująca, wchodząc w konkretny kierunek studiów, ma możliwość:
 1. dokonania opłaty rekrutacyjnej - zobacz Krok 3a;
 2. pobrania w formacie pdf skierowania do lekarza medycyny pracy;
 3.  pobrania w formacie pdf druku kwestionariusza osobowego.
W oparciu o założone konto rekrutacyjne, osoba kandydująca dopiero wtedy może dokonać wyboru swoich kierunków studiów.
 
W tym celu używa przycisku „Dodaj kierunek” znajdujący się w dolnej części konta rekrutacyjnego.
 
Następnie w kolejnych pojawiających się formularzach:
 1. wybiera kierunek studiów,
 2. wybiera formę studiowania,
 3. podaje informacje o ukończonej szkole wyższej.
 
Po wykonaniu ww. czynności, zostanie poproszona o zatwierdzenie tego wyboru. Po wykonaniu tego, osoba kandydująca będzie miała możliwość dodania kolejnego kierunku „Dodaj kolejny kierunek studiów, o który chcesz się ubiegać” lub powrotu do menu głównego poprzez „Powrót”.
 
W oparciu o to zostanie utworzony w koncie rekrutacyjnym osoby kandydującej odnośnik do kierunku, przy którym będzie widoczna informacja o postępie procesu rejestracji, czyli:dokonana/nie dokona wpłata rekrutacyjna - Krok 3a.
 
Również przy danym kierunku będzie widniała informacja o nadanym numerze rekrutacyjnym, który został przyporządkowany:
- dla tej osoby kandydującej,
- i dla tego konkretnego kierunku studiów.
Ten numer rekrutacyjny będzie pojawiał się podczas postępowania rekrutacyjnego na listach rekrutacyjnych. W oparciu o ten numer osoba kandydująca szuka siebie na listach i sprawdza swoją pozycję. 
 
Przykładowy numer rekrutacyjny - 02S01123:
02 - kod kierunku – kierunek lekarsko-dentystyczny
S/N – oznaczenie formy studiowania - stacjonarne/niestacjonarne,
01123 – wzrastający numer cyfrowy nadany przez moduł dla osoby kandydującej i dla tego wyboru kierunku.
Numer rachunku rekrutacyjnego:
 1. przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności;
 2. zostanie udostępniony w koncie głównym osoby kandydującej;
 3. przypisany jest do konkretnego kierunku;
 4. osoba kandydująca, ubiegająca o przyjęcie na więcej, niż jeden kierunek studiów, zobowiązana jest wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy z nich.
 
Za postępowanie rekrutacyjne opłatę należy wnosić w terminach elektronicznej rejestracji. 100 zł za kierunek techniki dentystyczne, a 85 zł za pozostałe kierunki studiów.
 
Osoba kandydująca, aby pozyskała numer rachunku do wpłaty, zobowiązana jest:
 1. zalogować się do głównego konta rekrutacyjnego;
 2. wybrać kierunek studiów znajdujący się w "Dokonanych rejestracjach";
 3. następnie wybrać „Opłaty”, który znajduje się przy każdym kierunku studiów.
 4. Osoba kandydująca może:
  1. spisać/skopiować numer rachunku wraz z tytułem wpłaty,
  2. wydrukować poprzez polecenie „Drukuj formularz”,
  3. lub kliknąć "Zapłacić online" i zapłacić przez system PayU.
 

momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za kierunek studiów, napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana.

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, jest możliwe przesłanie już opłaconego druku drogą email - zobacz w zakładce Kontakt.

 

UWAGA:

W momencie:

 1. zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej za dany kierunek studiów, napis Brak opłaty zmieni się na Opłata kwalifikacyjna została zaksięgowana (to jest potwierdzenie wpływu środków na konto Uczelni za konkrenty kierunek studiów),
 2. również tak samo się stanie, w przypadku oceny oraz średniej dla osób kandydujących na kierunek elektroradiologia.
 
W oparciu o wykonanie powyższych czynności w odpowiednich terminach, napis w koncie rejestracja niezakończona zmieni się na rejestracja zakończona!
 
W tym momencie pełny proces rejestracji ze strony osoby kandydującej został zakończony, Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia list rekrutacyjnych !

Podczas procesu rejestracji elektronicznej, osoba kandydująca musi umieścić w formularzu Zdjęcie, zdjęcie zgodne z wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego*:

 1. format pliku: jpg,
 2. nazwa zdjęcia: numer pesel osoby kandydującej,
 3. wymiary: minimum 237x296 pikseli,
 4. na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty!

 

Uwaga:
 1. Zamieszczane zdjęcie musi spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna lub z lewym uchem).
 2. Zamieszczone zdjęcie drukowane będzie na pierwszej stronie podania o przyjęcia na studia (prawy górny róg).
 3. W przypadku przyjęcia na pierwszy rok studiów, zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5