Kategoria:   Ogłoszenia

Nowość 2023 - Terapia zajęciowa

W roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na Wydziale Nauk o Zdrowiu zostanie po raz pierwszy uruchomiony kierunek studiów – terapia zajęciowa.

Dodano:   15-03-2023

Autor:   Super Admin

Utworzenie tego kierunku studiów jest odpowiedzią Uczelni na aktualne potrzeby rynku pracy, związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz stałym wzrostem liczby osób z dysfunkcjami w obszarze bio-psych-społecznym. Wszystkie te osoby wymagają wykwalifikowanego wsparcia terapeutycznego na różnych płaszczyznach ich funkcjonowania, a dążenie do wzmacniania ich niezależności jest kluczowe właśnie w pracy terapeuty zajęciowego.

Terapia zajęciowa to studia trzy letnie, kończące się uzyskaniem przez studenta tytułu licencjata.

Pierwszy i drugi semestr studiów, wprowadzają studenta w tematykę z zakresu nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz podstawy, historię i kierunki rozwoju terapii zajęciowej.

Kolejne cztery semestry mają układ modułowy, gdzie w każdym z semestrów student będzie przygotowywany do pracy we wspieraniu niezależnego funkcjonowania innej grupy odbiorców terapii zajęciowej, charakteryzującej się odmiennymi potrzebami zajęciowymi. Wyodrębnione grupy odbiorców terapii zajęciowej to:

 • dzieci – semestr trzeci,
 • osoby w wieku geriatrycznym oraz osoby z zaburzeniami neurologicznymi – semestr czwarty,
 • osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi – semestr piąty,
 • osoby z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu – semestr szósty.

Już w drugim semestrze w programie studiów uwzględniono praktyki zawodowe, a w każdym z następnych semestrów - praktyki zawodowe w warunkach klinicznych oraz praktyki zawodowe w różnych ośrodkach terapeutycznych – których tematyka jest zgodna z tematyką realizowaną w każdym z modułów.

W każdym z semestrów zawarto szeroki wybór zajęć fakultatywnych. W ciągu trzech lat studiów student zostanie przede wszystkim ukierunkowany na pracę indywidualną jak i grupową z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi deficytami, w zakresie samoobsługi, edukacji, pracy, snu, wypoczynku czy organizacji czasu wolnego.

Podczas pierwszego i drugiego semestru studiów, studenci uzyskają wiedzę i nabędą podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu: nauk medycznych, pedagogiki ogólnej i specjalnej, psychologii ogólnej, społecznej i klinicznej, prawa, filozofii, socjologii, komunikacji, języka migowego i  arteterapii, które będą mogli wykorzystać w pracy z podopiecznymi jako jeden z elementów terapii zajęciowej.

50 przedmiotów do wyboru – przedmioty kierunkowe – każdy student wybiera 25 przedmiotów w przeciągu trzech lat studiów, jeden przedmiot z dwóch:

 •  Profilaktyka chorób zawodowych lub Socjologia niepełnosprawności,
 •  Promocja zdrowia lub Edukacja zdrowotna,
 •  Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego lub Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się,
 •  Zooterapia lub Wyroby medyczne,
 •  Bajkoterapia i muzykoterapia lub Organizacja środowiska domowego osoby ze specjalnymi potrzebami,
 •  Alternatywne formy komunikacji lub Technologie wspomagające pracę z dzieckiem,
 •  Język migowy w terapii zajęciowej poziom A2 lub Metody fizjoterapeutyczne w terapii zajęciowej,
 •  Hortiterapia lub Terapia polisensoryczna,
 •  Ergoterapia lub Techniki projekcyjne,
 •  Nauka jazdy na wózkach lub Profilaktyka upadków,
 •  Gerontoprofilaktyka lub Relacje społeczne,
 •  Zakażenia szpitalne lub Formy integracji osób starszych,
 •  Zarządzanie i marketing usług medycznych lub Trening słuchowy,
 •  Dietetyka lub Trening kulinarny,
 •  Psychoedukacja lub Elementy terapii uzależnień,
 •  Trening budżetowy lub Trening umiejętności społecznych,
 •  Dramaterapia i choreoterapia lub Terapia w środowisku wodnym,
 •  Rozwój osobisty terapeuty zajęciowego lub Coachinng,
 •  Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy lub Trening wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
 •  Elementy doradztwa zawodowego lub Sport osób niepełnosprawnych,
 •  Ergonomia w pracy terapeuty zajęciowego lub Organizacja pracy terapeuty zajęciowego,  
 •  Terapia osób z dysfunkcją wzroku lub Terapia osób z dysfunkcją słuchu,
 •  Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub Terapia zajęciowa osób ze spektrum Autyzmu,
 •  Terapia z zastosowaniem informatyki lub Systemy informatyczne w ochronie zdrowia,  
 •  Metodologia badań naukowych lub Medycyna oparta na dowodach.          

 Możliwość zatrudnienia absolwenta:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy Pomocy Społecznej,
 • miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • szpitale i Dzienne Ośrodki,
 • przedszkola, szkoły specjalne, integracyjne,
 • ośrodki wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • placówki rehabilitacji,
 • świetlice terapeutyczne,
 • sanatoria,
 • domy dziennego pobytu,
 • kluby seniora,
 • hospicja,
 • zakłady pracy chronionej.
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2012 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5